תיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף

נכתב על ידי נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 10/10/2013

תוכן עניינים
זכאות לגמלת סיעוד בכסף
הצעה לתיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף
עיקרי הצעת התיקון לחוק
תמצית מחקר מלווה לניסוי
משמעויות לזכאים


מידע נוסף:
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים | 18/12/2012
שיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד | 01/08/2013

זכאות לגמלת סיעוד בכסף                 

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 147 - הוראת שעה), התשע"ג-2013 שעברה בקריאה שנייה ביום ‏31/07/2013 מציעה כי כל מבוטח שתלוי בעזרת הזולת ברמה של 150% (16 שעות סיעוד בשבוע) או ברמה של  168% (18 שעות סיעוד בשבוע) הזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק עובד זר בהיתר, יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד בכסף או בעין - בהתאם לבחירתו.
על מנת לקבל את הגמלה בכסף יש להגיש
  טופס בקשה לקבלת גמלה בכסף.

הצעה לתיקון חוק בנושא גמלת סיעוד בכסף
מחקר מלווה לניסוי
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי-מתן גמלת סיעוד בכסף ישירות לזכאי, נערך ניסוי לתקופה של 36 חודשים שתחילתה ביום 01/01/2007  בליווי מחקר לבחינת דרך חלופית למתן גמלת סיעוד שלא באמצעות גמלת שירותים (גמלה בעין), אלא באמצעות גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי.
בחודש דצמבר 2010 פורסמו תוצאות מחקר מלווה לתכנית. הרוב
המכריע של אלו שבחרו בקבלת גמלה בכסף היו מרוצים מההסדר מכך.  בהקשר לכך ראוי לצטט חלק מתמצית המחקר:

"..... התמונה הכללית המצטיירת מהסדר הגמלה בכסף היא חיובית ביותר. הנשאלים ציינו היבטים כמו תועלת כלכלית, חיסכון בביורוקרטיה ובטרטורים שהיו קודם לכן בהתנהלות מול חברת הסיעוד וכן את ההתנהלות הנעימה והנוחה של הטיפול כעת במסגרת הגמלה בכסף, המתבטאת גם בשביעות רצון גבוהה מההסדר ובתחושה כי הטיפול בהם משתפר.  כמו כן, המעקב והבקרה של המוסד לביטוח לאומי על הזקנים שבחרו בגמלה בכסף הצביעו באופן כללי על העדר חריגים כלשהם.

לאור הממצאים לעיל מומלץ להרחיב את האופציה לבחירה בגמלה בכסף לכלל המקבלים גמלת סיעוד ברמות הגמלה של 150% ו 168%- ולהפוך אותה להסדר קבוע. במקביל, חיוני מאוד לספק לזקנים ולמשפחותיהם מידע שלם, מפורט ונגיש על תהליך קבלת הגמלה וקבלת מטפל צמוד. מומלץ גם להשוות את סכום גמלת הסיעוד בכסף לסכום הגמלה בעין כדי להגביר את התועלת הכלכלית של הזקנים מהגמלה."

החלטת הממשלה
בהחלטה מס' 168 מיום 13/05/2013 החליטה הממשלה לקבוע כי על זכאי שיתחיל להעסיק עובד זר מיום 1 בינואר 2014 תחול חובה לקבל גמלת סיעוד בכסף ישירות מן המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, הממשלה הציעה כי מגמלת הסיעוד ינוכו תשלום דמי ביטוח לאומי והפרשות סוציאליות בעד העובד הזר, אלא אם כן ביקש הזכאי אחרת.
החלטת הממשלה הנ"ל נכללה בחוק ההסדרים אך ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, שדנה בהצעת החוק, קבעה ביום 17/07/2013 שיש להפרידה מחוק ההסדרים ושאין למנוע מהזכאים לגמלת סיעוד את הבחירה בין קבלת גמלת סיעוד בעין לבין קבלתה בכסף.


עיקרי הצעת התיקון לחוק
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 147-הוראת שעה), התשע"ג-2013 עברה בקריאה שניה ברוב של: בעד 45, נגד:1 וכוללת תיקון בהתאם להחלטות הועדה, ועיקריה הם:
לחוקק הוראת שעה שתימשך עד סוף שנת 2014, לפיה תינתן לזכאים הבחירה האם לקבל את הגמלה בכסף או בעין.
מי שזכאי היום לגמלת סיעוד לא יועבר לגמלה בכסף, אלא אם יבקש זאת.
זכאי שיגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר החל מתחילת שנת 2014, יתבקש לבחור בעת מילוי הבקשה להיתר, האם הוא מבקש לקבל גמלה בעין או בכסף.
זכאי שקיבל גמלה בכסף יוכל לקבל חלק מהגמלה כשירותי סיעוד בעין, שאינם שירותים הניתנים על ידי עובד זר, כמו מרכז יום, מטפלת ישראלית ועוד.
מי שיקבל גמלה בכסף בתום תקופת הוראת השעה, יהיה רשאי להמשיך לקבל גמלה בכסף, גם אם הוראת השעה תפקע ולא תוארך.
לזכאים לגמלת סיעוד יינתן כל המידע הנדרש לצורך קבלת בחירה מושכלת בין קבלת גמלה בכסף לבין קבלת גמלה בעין.
פיקוח על מקבלי גמלה בכסף,
מעבר בין סוגי הגמלאות השונות ייעשה בקלות וללא עיכוב.
הפעלת ההסדר תותנה בהתקנת תקנות על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור הוועדה.
ייערך מחקר שייבחן את השלכות התכנית בתקופה זו על מנת שבפני הוועדה יהיה המידע הדרוש לה בכדי להחליט בתום תקופת הוראת השעה, האם להאריך את הוראת השעה או להפוך את ההוראה להוראה קבועה.
קבלת גמלה בכסף תהיה כפופה להחלטות הוועדה המקומית המקצועית אשר מורכבת מעובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי.

משמעויות לזכאים
החיסכון החודשי לזכאי לגמלת סיעוד ברמה 150% עומד על 446 ₪ ולזכאי ברמה 168% עומד על 481 ₪ (לפי חישוב שהועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על ידי המוסד לביטוח לאומי).
השיקולים העיקריים של הזכאי בבחירת גמלה בכסף הם חסכון כספי וניהול עצמי של הטיפול.
ריכוז ההעסקה בידי הזכאי יפשט את התשלום לעובד הזר כי לא יידרש תיאום מול גורם נוסף (חב' סיעוד).מקורות:
קריאה שנייה-הצעת חווק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 147-הוראת שעה), התשע"ג-2013 | 31/07/2013
גמלת סיעוד בכסף - מחקר מלווה לניסוי | 12/2010


 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט