עלויות למעסיק

תוכן עניינים
1.
מרכיבי העלויות למעסיק.
2. ניכויים מותרים.
3. כיצד להפחית עלות העסקה.
4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק.
5. מימון חלק משכר העובד.
6. הבהרות ועדכונים.

 

  השוואת תעריפים בביטוח בריאות מגלה אפשרות לחסכון בעלויות למעסיק עד 800 ש"ח בשנה על רכישת פוליסת בריאות לעובד הזר.
כיצד עושים זאת ? מעסיק ועובדו שירשמו לראשונה בלשכתנו, זכאי לרכוש עבור פוליסת בריאות לעןבדים זרים בתעריף מוזל במיוחד, ורשאי להצטרף כאן.
חסכון ניכר נוסף ניתן להשיג ע"י קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים.עיינו: סכומי גמלה בכסף למעסיק עובד זר.

 

 1. מרכיבי העלויות למעסיק:

 א. משכורת חודשית לעובד:


שכ"מ ברוטוסכום בש"ח

>
לחודש5,300
>לשעה29.12
>
ליום212
>
ליום מנוחה שבועי
361.68
>ליום חג361.68

 
ב. שכר מינימום חודשי נטו - בתוקף מיום 01/12/2017: 

לאחר הניכויים המותרים כדין עבור מגורים, כלכלה וביטוח רפואי וכולל "דמי כיס" שבועיים*, שכר מינימום חודשי נטו** הינו כדלקמן:

 שכ"מ חודשי נטו
בקיזוז "כוחות השוק"

ערך
ש"ח

* "דמי כיס שבועיים" הינם חלק משכר מינימום חודשי נטו ומהווים מקדמה על חשבון השכר החודשי.
על כן, עובד שמשולמים לו "דמי כיס" בגובה 100 ₪ מידי שבוע, יקבל בנוסף יתרת שכר בגובה השכר המצוין מימין בניכוי 400 ₪ "דמי כיס" (בחודש שבו יש 4 סופ"ש).
לדוגמא, יתרת שכר המינימום לעובד באזור ירושלים המקבל "דמי כיס" שבועיים בגובה 100 ₪ הינו 3,943 ₪ נוספים  (=4,343-400).

  >תל אביב 4,315 
>ירושלים4,343
>חיפה / מרכז4,394
>צפון4,423
>דרום4,412


 הערה: במקרה בו עובד משתכר שכר הגבוה משכר המינימום והמעסיק מבקש להפחית את שכרו בהתאם לשכר המינימום המפורט מעלה, תהווה ההפחתה הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה. באם לא יענה המעסיק לבקשת העובד שלא להפחית את שכרו,  רשאי העובד לסיים את עבודתו בתנאי מפוטר ויהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.

כלומר: משכורת בסיסית נטו לעובדים שתחילת העסקתם לפני 01/12/2017 והינם מועסקים מאז ברצף, לא תפחת מסך 4,400 ₪ (=שכר מינימום בסך 5,300 ₪ פחות ניכוי מותר ממוצע עד 900 ש"ח) והיא כוללת מקדמה/"דמי כיס" שבועיים ע"ס 100 ₪.
כאן המקום לציין שבמציאות המשכורת נטו גבוהה יותר עקב מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד.
**להרחבה > שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים.

ג. ביטוח בריאות:  5.90 ש"ח עד 10.80 ש"ח ליום - תלוי בתאגיד ובסוכן הביטוח שלו
צרו קשר לקבלת הצעה לפוליסה במחיר מוזל, אם אינכם רשומים בלשכתנו.

הטבה יחודית לגולשי אתר זה: ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד בעת הרישום בלשכת גיל עד בע"מ במחיר הזול בישראל !
מעוניינים להצטרף בכפוף לתנאי האתר.

קשר מיידי בטלפון:  077-9101331   או    077-9109033

ביטוח בריאות לעובד זר בסיעוד -
שיקולי המעסיק >
 "לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובד הזר."

 

ד. ביטוח לאומי: מעסיק שמקבל גמלת סיעוד בכסף או בשירותים, פטור מדמי בטל"א עד לתקרה של 5,500 ש"ח משולמת מכיסו. הפטור ניתן רק אם אתה משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.
על ההפרש עד גובה השכר שמעל 5,500
ש"ח - חייב המעסיק בתשלום 2% שישולם לביטוח לאומי אחת לרבעון רטרואקטיבית באמצעות פנקס שוברים.
הסבר על העדכון, ידיעה מס' 5 שכותרתה: הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עו"ז בעניין פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018

ה. זכויות סוציאליות: תשלום שעות נוספות בגין עבודה ביום החופשי/חג, פדיון ימי חופשה שנתית, פדיון ימי הבראה, דמי מחלה, 25שעות מנוחה בחג ובסופ"ש (לדוגמא: מיום שבת בשעה 9:00  עד יום א' בשעה 10:00). ראה פרוט ב"זכותון לעובד הזר".

ו. חסכון פנסיוני: 6.5% תגמולי מעסיק ו- 6.0% לפיצויים בהתאם להרחבה לחוק פנסיה חובה מיום 01/01/2017. להרחבה > כל עובד זר שישלים 6 חודשי עבודה בישראל זכאי לחסכון פנסיוני.
מעסיק, מעונין להצטרף? >
צור קשר

ז. עמלת השמת עובד זר: תשלום חד פעמי עד 2,000 ₪ ללשכה פרטית בגין תיווך/השמה של עובד זר חדש לעבודה אצל המעסיק. להרחבה.

ח. דמי טיפול שוטף: תשלום עד 70 ₪ לחודש ללשכה פרטית בגין ביקורי עו"ס בבית המטופל, פתרון בעיות שוטפות במהלך ההעסקה, הסדרת ביטוח בריאות, הארכת תוקף היתרים ואשרות במשרד הפנים.

ט. אגרות למשרד הפנים:

שם האגרה
סכום בש"ח
משך תוקף האישור
הפקת היתר חדש להעסקת עובד זר310מ 3 חודשים עד לצמיתות
חידוש היתר קיים להעסקת עובד זר310מ 2 שנים עד לצמיתות
חידוש תוקף אשרה (ויזה)175עד 12 חודשים
הערכת תלות לנזקק290 2. ניכויים מותרים:  
[להרחבה ראה
שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים]
סכ"ה הניכויים המותרים לא יעלה על 25% משכר המינימום.
מעסיק אינו רשאי לנכות משכרו של עובד זר כל היטל או אגרה אשר מוטלים על מעסיקים של עובדים זרים, וסכומים אלה חייבים להיות משולמים על ידי המעסיק לרשויות מעבר לשכרו של העובד.
עדכון‏ סכומי‏ אגרות,‏ פיקדון,‏ ערובה,‏ ניכוי‏ בעד‏ מגורים‏ הולמים, הוצאות‏ נלוות‏ וזיכוי‏ בעד‏ ביטוח‏ רפואי‏‏


3. כיצד להפחית עלות העסקה:

הפחתת פרמיה לביטוח בריאות לעובדים זרים בסיעוד 
הגדלת גמלת סיעוד

 4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק:

עלויות חודשיות

מעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים, ישלים את ההפרש לפחות לשכר מינימום נטו.
מעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסף, ישלם לפחות שכר מינימום נטו.
אם העובד עבד בסופ"ש ו/או ביום חג ישלם המעסיק בגין שעות נוספות (150%).
דמי טיפול שוטף ללשכה פרטית עד 70 ₪ (840 ש"ח
לשנה - כנזכר בסעיף ח' לעיל).
עלות מירבית של השכר החודשי למעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים ולמעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסך היא זהה: כ- 6,730 ₪ (שכר נטו+עבודה בסופ"ש+זכויות סוציאליות+אגרות) נכון ליום 01/07/2016.

עלויות שנתיות
 כאמור, יש לקחת בחשבון עלויות שנתיות שחלות על המעסיק בתום כל שנת עבודת העובד  כדלהלן:

פדיון ימי חופשה שנתית 212 ש"ח ליום (14 ימים לכל אחת מ- 4 השנים הראשונות, 15 ימים לשנה חמישית, 16 ימים לשישית, 18 לשביעית),
פדיון ימי הבראה 378 ₪ ליום
(5 ימים בתום שנה ראשונה, 6 ימים בתום שנה שניה ושנה שלישית, 7 ימים בתום שנה רביעית ועד העשירית),
פיצויים 5,300 ₪ לכל שנת עבודה (במקרה פטירת המעסיק, פיטורין, מעבר למוסד סיעודי ובתנאי שהעובד הועסק במשך 12 חודשי עבודה רצופים),
חידוש היתר להעסקת עובד זר 310 ₪ (בדר"כ פעם בשנתיים),
חידוש אשרת עבודה 175ש"ח.
השמת עובד זר עד 2,000 ש"ח (חד פעמי אם ההעסקה רציפה - כנזכר בסעיף ז' לעיל).
דמי טיפול שוטף עד 840 ש"ח (כנזכר בסעיף ח' לעיל).


5. מימון חלק משכר העובד:

זכאי גמלת סיעוד שיבחרו בקבלת גמלה בכסף ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות
חברת סיעוד, יקבלו, לפי הערכת המוסד לביטוח לאומי, לחשבון הבנק שלהם תוספת משמעותית עפ"י ערכי גמלת סיעוד בכסף (בתוספת 9 שעות שבועיות לניצולי שואה-לזכאים).
להרחבה קראו מאמר בנושא גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים.

שימו לב: המעסיק נשאר כל הזמן  הנזקק הסיעודי (בעל ההיתר). הוא זה שחייב בכל החובות של מעסיק לעובד הזר המעניק לו סיוע סיעודי. במידה והמעסיק בחר בחברת סיעוד לצורך תשלום הגמלה לעובד הזר תשמש החברה רק "צינור" להעברת "גמלת הסיעוד" ישירות לחשבון הבנק של העובד הזר וזאת על חשבון השכר המגיע לו תמורת סך כל עבודתו אצל מעסיקו – הנזקק הסיעודי (הזכאי לגימלת הסיעוד). המעסיק הסיעודי יקבל מחברת הסיעוד 'תלוש שכר', שהוא חשבון אותו חלק מן השכר שהועבר על ידה בהתאם לשיעור גימלת הסיעוד לה הוא זכאי.

 6. הבהרות ועדכונים:

-   לפי חוק הגנת השכר בישראל יש לשלם את השכר מיד בתום חודש העבודה שבתמורתה משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר אותו מועד.

-   החוק אינו מחייב מעסיק בתחום הסיעוד (שהוא יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו) להנפיק תלוש שכר. יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שכזה יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פרוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו למניעת חילוקי דעות ותביעות הדדיות מיותרות.

 

חזרה לתחילת הדף