ביטוח עובדים זרים

הטבה ייחודית מוענקת למעסיקי עובדים זרים: 3 חודשי ביטוח בריאות חינם מתוך 12 חודשי ביטוח, שהם שווה ערך לתעריף 1.30 $ ליום, לעובד זר מיד עם רישום המעסיק והעובד בחב' גיל עו"ז לסיעוד בע"מאישור הצטרפות למקבלי ההטבה. 

 

בשנת 2006 החל התאגיד גיל עו"ז לסיעוד בע"מ לשתף פעולה עם יותר שירותים פיננסיים -סוכנות לביטוח שצברה ניסיון רב בתחום התמחותה: ביטוח עובדים זרים בענפי בריאות ופנסיה. 


יותר שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח, הוקמה בשנת 2000, ומשנת 2006 הינה סוכנות ביטוח במעמד סוכן הבית של התאגיד גיל עו"ז לסיעוד בע"מ ולכן מעניקה הטבות ייחודיות ללקוחות גיל עו"ז לסיעוד בע"מ בלבד. הסוכנות מתמחה בעריכת ביטוחי חובה  החלים על המעסיקים עובדים זרים, באמצעות חברות הביטוח איילון, הראל, כלל ומנורה והמוסד לביטוח לאומי. 


ביטוחי חובה
החלים על מעסיקי עובדים זרים

ביטוח בריאותביטוח פנסיה
ביטוח לאומי
עריכת ביטוח בריאות לעובדים זרים בתחום הסיעוד, הבניין, החקלאות והמסעדות האתניות, ואוכלוסיות זרות אחרות עפ"י צו עובדים זרים ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) ( סל שירותי בריאת לעובד ), התשס"א 2001.
עריכת ביטוח פנסיה לעובדים זרים. עפ"י סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. חובה על מעסיקי עובדים זרים בכל הענפים במשק לשלם לעובדים המועסקים על-ידם תוספת שכר בגובה ההפרשות לקרן הפנסיה, לפי החוק או ההסכם הקיבוצי התקף בענף, לפי הגבוה מביניהם.הצהרת מעסיק על העסקת עובד זר לצורך ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק. מידע לעובד הזר.