ביטוח עובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים הוא ביטוח חובה למעסיקים במסגרת חוק עובדים זרים המחייב את המעסיק לדאוג לביטוח רפואי שכולל סל שירותי הבריאות הקבוע בחוק לעובד שאינו ישראלי.

הטבה ייחודית מוענקת למעסיקי עובדים זרים: תעריף 1.30 $ ליום, לעובד זר בסיעוד - עם רישום המעסיק והעובד בחב' גיל עו"ז לסיעוד בע"מ. בקשת הצטרפות לקבלת ההטבה.
  Image preview

 

בשנת 2006 החל התאגיד גיל עו"ז לסיעוד בע"מ לשתף פעולה עם יותר שירותים פיננסיים -סוכנות לביטוח שצברה ניסיון רב בתחום התמחותה: ביטוח עובדים זרים בענפי בריאות ופנסיה.
Image preview


יותר שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח, הוקמה בשנת 2000, ומשנת 2006 הינה סוכנות ביטוח במעמד סוכן הבית של התאגיד גיל עו"ז לסיעוד בע"מ ולכן מעניקה הטבות ייחודיות ללקוחות גיל עו"ז לסיעוד בע"מ בלבד. הסוכנות מתמחה בעריכת ביטוחי חובה החלים על מעסיקי עובדים זרים, באמצעות חברות הביטוח איילון, הראל ומנורה מבטחים.
Image preview


ביטוחי חובה
החלים על מעסיקי עובדים זרים

ביטוח בריאותחסכון פנסיוני
ביטוח לאומי
עריכת ביטוח בריאות לעובדים זרים בתחום הסיעוד, הבניין, החקלאות והמסעדות האתניות, ואוכלוסיות זרות אחרות עפ"י צו עובדים זרים ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) ( סל שירותי בריאת לעובד ), התשס"א 2001.
עריכת חסכון פנסיוני לעובדים זרים. עפ"י סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. חובה על מעסיקי עובדים זרים בכל הענפים במשק להפריש לעובדים המועסקים על-ידם  12.5% לפחות מהשכר החודשי המזכה או משכר מינימום, לקרן חסכון פנסיוני(לא לפי סעיף 47), בהתאם להרחבה לחוק פנסיה חובה.הצהרת מעסיק על העסקת עובד זר לצורך ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק. מידע לעובד הזר.