כללים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ |  06/04/2020

  ללא קשר לאופן העסקת עובד זר - בין אם העסקתו בהתאם לכללים ובין אם העסקתו בניגוד לכללים - חייב המעסיק לדאוג לכיסוי העובד בביטוח בריאות.
  מעסיק שנרשם בלשכתנו לראשונה, ומעונין לרכוש עבור עובדו פוליסה מורחבת בתעריף מוזל בכפוף לתנאי האתר, רשאי להצטרף כאן.

  

      כללים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

כללים טרם העסקה:

למעסיק- אחזקת היתר מטעם אגף היתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה, ומעברי הגבול להעסיק עובד זר.
לעובד-
אחזקת אשרה בתוקף מטעם מחלקת אשרות זרים במשרד הפנים. עובד שאינו מועסק ובאותה עת תוקף אשרת העבודה שלו פג, הינו זכאי לחדשה אם התקיימו 2 התנאים יחד:
          העובד מצא  מעסיק חדש,
         
העובד שוהה בישראל כחוק.

כללים בעת העסקה:

למעסיק- תשלום שכר חודשי וזכויות סוציאליות במועד בהתאם לתקנות.
לעובד- מילוי תפקידו בסיעוד המטופל - בכפוף להוראות המעסיק ובמסגרת החוק.

כללים בסיום העסקה: הפסקת עבודה כפופה לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות התשס"א-2001  (להלן: "החוק") אשר לפיו על עובדים ומעסיקים חלה חובת הודעה מוקדמת בכתב בדבר כוונתם להפסיק את יחסי העבודה ביניהם.
לפרוט קרא כאן.

נהלים
- אשרת עבודה שבידי העובד תתאים לענף שלשמו ניתן ההיתר שבידי המעסיק,
- המעביד והעובד חייבים להירשם בלשכה פרטית ועל יחידת ההיתרים לאשר או לדחות את רישומם בלשכה
.

תשלום אגרות
- על המעסיק חל תשלום אגרות לחידוש היתר העסקה וחידוש אשרת עבודה (ויזה).
   אשרת עבודה ב/1 שבידי העובד חייבת להיות בתוקף במהלך כל תקופת ההעסקה.
- על העובד חל תשלום אגרה לאשרת חוזר (אנטרויזה).

תנאי העסקה
חוזה עבודה
- יש לחתום על חוזה עבודה בכתב בעברית ובשפה שהעובד מבין.
משרה מלאה
- מעסיק בעל היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד חייב להעסיקו במשרה מלאה לפחות.
שכר חודשי
- השכר החודשי לו זכאי העובד לא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק בקיזוז ניכויי חובה וניכויי רשות.
ניכויי חובה מהשכר - ניכויי החובה חלים על שכרו של העובד הזר כמו על שכרו של כל עובד אזרח ישראל. המעסיק חייב לבצע ניכויים במקור, עוד לפני העברת התשלום לעובד, עבור מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וחסכון פנסיוני.
ניכויי רשות מהשכר
- ניכויי רשות הם ניכויים בגין מגורים, כלכלה, חשמל, מים, ביטוח רפואי, וכו'. לפרוט קרא כאן.
הגבלת הניכויים - יש לשים לב, כי סך כל הניכויים מוגבלים עד 25% משכרו החודשי של העובד.

תנאים סוציאליים
ביטוח רפואי - על המעסיק להסדיר לעובד ביטוח רפואי פרטי לכל תקופת ההעסקה. לפרוט קרא כאן. המעסיק חייב למסור לעובד סיכום של פוליסת הביטוח (רשימה) בשפה שהוא מבין. גם כאן רשאי המעסיק לדרוש את השתתפותו של העובד בעלות הביטוח הרפואי ולנכות אותה משכרו. לפרוט קרא כאן.
ביטוח לאומי 
- המעסיק חייב להצהיר בפני המוסד לביטוח לאומי הצהרה חתומה על ידו בדבר העסקת עובד זר בביתו ולשלם את דמי הביטוח. לפרוט קרא כאן.
חסכון פנסיוני - החל מיום 01/01/2009 בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו העובד זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות כחוק. לפרוט קרא כאן.
מגורים
- המעסיק חייב לספק לעובד מגורים הולמים לכל תקופת העסקתו ועד שבעה ימים לאחר תום תקופת ההעסקה. המעסיק רשאי לדרוש מהעובד השתתפות כספית במגורים, ולנכות אותה משכרו. לפרוט קרא כאן.
ימי המנוחה - חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי כל עובד זכאי למנוחה שבועית, הבראה, ימי חג, חופשה שנתית וימי מחלה. לפרוט קרא כאן.
 


 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט