עלויות למעסיק

תוכן עניינים
1.
מרכיבי העלויות למעסיק.
2. ניכויים מותרים.
3. כיצד להפחית עלות העסקה.
4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק.
5. מימון חלק משכר העובד.
6. הבהרות ועדכונים.

 

  השוואת תעריפים בביטוח בריאות מגלה אפשרות להפחתת עלויות מעסיק עד 400 $ בשנה על רכישת פוליסת בריאות לעובד הזר.
כיצד עושים זאת ? מעסיק שירשם לראשונה בלשכתנו, זכאי לרכוש עבור עובדו פוליסה מורחבת בתעריף מוזל במיוחד בכפוף לתנאי האתר, ורשאי להצטרף כאן.
עיינו: ביטוח עובדים זרים-השוואת תעריפים.
חסכון ניכר נוסף ניתן להשיג ע"י קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים.
עיינו: סכומי גמלה בכסף למעסיק עובד זר.

 

 1. מרכיבי העלויות למעסיק:

א. משכורת חודשית לעובד:
Image preview

 


שכר מינימום ברוטוערך בש"ח
Image preview

הטבות ושירותים ייחודיים למעסיקי עובדים זרים

>
לחודש5,300
>לשעה28.50
>
ליום212
>
ליום חג (25 שעות)
320
>ליום המנוחה השבועי (25 שעות)
320

 

ב. שכר מינימום חודשי נטו - בתוקף מיום 01/12/2017: 

לאחר הניכויים המותרים כדין עבור מגורים, כלכלה וביטוח רפואי וכולל "דמי כיס" שבועיים*, שכר מינימום חודשי נטו הינו כדלקמן:

Image preview

 

 שכר מינימום חודשי נטו בקיזוז "כוחות השוק"
ערך
ש"ח

* "דמי כיס שבועיים" הינם חלק משכר מינימום חודשי נטו ומהווים מקדמה על חשבון השכר החודשי.
על כן, עובד שמשולמים לו "דמי כיס" בגובה 100 ₪ מידי שבוע, יקבל בנוסף יתרת שכר בגובה השכר המצוין מימין בניכוי 400 ₪ "דמי כיס".
לדוגמא, יתרת שכר המינימום לעובד באזור ירושלים המקבל "דמי כיס" שבועיים בגובה 100 ₪ הינו 3,697 ₪ נוספים  (=4,097-400).

  >תל אביב   4,070  
>ירושלים4,097
>חיפה / מרכז4,145
>צפון4,172
>דרום4,161

 הערה: במקרה בו עובד משתכר שכר הגבוה משכר המינימום והמעסיק מבקש להפחית את שכרו בהתאם לשכר המינימום המפורט מעלה, תהווה ההפחתה הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה. באם לא יענה המעסיק לבקשת העובד שלא להפחית את שכרו,  רשאי העובד לסיים את עבודתו בתנאי מפוטר ויהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים: 8.33%.

כלומר: משכורת בסיסית נטו לעובדים שתחילת העסקתם לפני 01/12/2017 והינם מועסקים מאז ברצף, לא תפחת מסך 4,400 ₪ (שכר מינימום בסך 5,300 ₪ פחות ניכוי מותר עד 900 ש"ח - שנקבע ע"י "כוחות השוק" ביקוש והיצע לעובדי סיעוד זרים) והיא כוללת מקדמה/"דמי כיס" שבועיים ע"ס 100 ₪[להרחבה > שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים], ובנוסף:

ג. ביטוח בריאות:  1.3$ עד 2.8$ ליום - תלוי בתאגיד ובסוכן הביטוח שלו
צרו קשר לקבלת הצעה לפוליסה במחיר מוזל, אם אינכם רשומים בלשכתנו.

Image preview

הטבה יחודית לגולשי אתר זה: ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד בעת הרישום בלשכת גיל עד בע"מ במחיר הזול בישראל !
מעוניינים להצטרף בכפוף לתנאי האתר.

קשר מיידי בטלפון:  077-9101331   או    077-9109033

ביטוח בריאות לעובד זר בסיעוד -
שיקולי המעסיק >
 "לעיתים מזומנות מתגלה לחלק מהמעסיקים, בדיעבד, כי שילמו מחיר יקר מדי על ביטוח בריאות עבור העובד הזר."

 

ד. ביטוח לאומי: מעסיק שמקבל גמלת סיעוד בכסף או בשירותים, פטור מדמי בטל"א עד לתקרה של 5,500 ש"ח שמשולמת מכיסו.
ההפרש עד גובה השכר - חייב המעסיק בתשלום 2%
מההפרש שישולם לביטוח לאומי אחת לרבעון רטרואקטיבית באמצעות פנקס שוברים.
הסבר על העדכון, ידיעה מס' 5 שכותרתה: הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עו"ז בעניין פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018

   
     Image preview

ה. זכויות סוציאליות: תשלום שעות נוספות בגין עבודה ביום החופשי/חג, פדיון ימי חופשה שנתית, פדיון ימי הבראה, דמי מחלה, 25 שעות מנוחה בסופ"ש (לדוגמא: מיום שבת בשעה 9:00  עד יום א' בשעה 10:00). ראה פרוט ב"זכותון לעובד הזר".

ו. חסכון פנסיוני: 6.5% תגמולי מעסיק ו- 6.0% לפיצויים בהתאם להרחבה לחוק פנסיה חובה מיום 01/01/2017. להרחבה > כל עובד זר שישלים 6 חודשי עבודה בישראל זכאי לחסכון פנסיוני.
מעסיק שמעונין להצטרף >
יצור קשר כאן

ז. עמלת השמת עובד זר: תשלום חד פעמי עד 2,000 ₪ ללשכה פרטית בגין תיווך/השמה של עובד זר חדש לעבודה אצל המעסיק.

ח. דמי טיפול שוטף: עד 70 ₪ לחודש ללשכה פרטית בגין ביקורי עו"ס בבית המטופל, פתרון בעיות שוטפות במהלך ההעסקה, הסדרת ביטוח בריאות, הארכת תוקף היתרים ואשרות במשרד הפנים.

ט. אגרות למשרד הפנים:

שם האגרה
סכום בש"ח
משך תוקף האישור
הפקת היתר חדש להעסקת עובד זר300מ 3 חודשים עד לצמיתות
חידוש היתר קיים להעסקת עובד זר300מ 2 שנים עד לצמיתות
חידוש תוקף אשרה (ויזה)170עד 12 חודשים
הערכת תלות לנזקק290 2. ניכויים מותרים:  
[להרחבה ראה
שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים]
סכ"ה הניכויים המותרים לא יעלה על 25% משכר המינימום.
עדכון‏ סכומי‏ אגרות,‏ פיקדון,‏ ערובה,‏ ניכוי‏ בעד‏ מגורים‏ הולמים, הוצאות‏ נלוות‏ וזיכוי‏ בעד‏ ביטוח‏ רפואי‏‏
-לשנת‏ 2018


3. כיצד להפחית עלות העסקה:

הפחתת פרמיה לביטוח בריאות לעובדים זרים בסיעוד 
הגדלת גמלת סיעוד

 4. עלויות חודשיות ושנתיות למעסיק:

עלויות חודשיות

מעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים, ישלים את ההפרש לפחות לשכר מינימום נטו.
מעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסף, ישלם לפחות שכר מינימום נטו.
אם העובד עבד בסופ"ש ו/או ביום חג ישלם המעסיק בגין שעות נוספות (150%) לסופ"ש/חג.
דמי טיפול שוטף ללשכה פרטית עד 70 ₪ (840 ש"ח
לשנה - כנזכר בסעיף ח' לעיל).
עלות מירבית של השכר החודשי למעסיק המקבל גימלת סיעוד בשירותים ולמעסיק המקבל גימלת סיעוד בכסך היא זהה: 6,730 ₪ (שכר נטו+עבודה בסופ"ש+זכויות סוציאליות+אגרות) נכון ליום 01/07/2016.

עלויות שנתיות
 כאמור, יש לקחת בחשבון עלויות שנתיות שחלות על המעסיק בתום כל שנת עבודת העובד  כדלהלן:

פדיון ימי חופשה שנתית 212 ש"ח ליום (14 ימים לכל אחת מ- 4 השנים הראשונות, 15 ימים לשנה חמישית, 16 ימים לשישית, 18 לשביעית),
פדיון ימי הבראה 378 ₪ ליום
(5 ימים בתום שנה ראשונה, 6 ימים בתום שנה שניה ושנה שלישית, 7 ימים בתום שנה רביעית ועד העשירית),
פיצויים 5,300 ₪ לכל שנת עבודה (במקרה פטירת המעסיק, פיטורין, מעבר למוסד סיעודי ובתנאי שהעובד הועסק במשך 12 חודשי עבודה רצופים),
חידוש היתר להעסקת עובד זר 300 ₪ (בדר"כ פעם בשנתיים),
חידוש אשרת עבודה 175ש"ח.
השמת עובד זר עד 2,000 ש"ח (חד פעמי אם ההעסקה רציפה - כנזכר בסעיף ז' לעיל).
דמי טיפול שוטף עד 840 ש"ח (כנזכר בסעיף ח' לעיל).


5. מימון חלק משכר העובד:

זכאי גמלת סיעוד שיבחרו בקבלת גמלה בכסף ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות
חברת סיעוד, יקבלו, לפי הערכת המוסד לביטוח לאומי, לחשבון הבנק שלהם תוספת המוערכת ב- 446 עד 481 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2016). לפרטים נוספים במאמרים רווח כספי למעסיק שבוחר בגמלת סיעוד בכסף , ושיפור בעלויות למעסיק עובד זר בסיעוד.
להרחבה קראו מאמר בנושא גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים.

שימו לב: המעסיק נשאר כל הזמן  הנזקק הסיעודי (בעל ההיתר). הוא זה שחייב בכל החובות של מעסיק לעובד הזר המעניק לו סיוע סיעודי. במידה והמעסיק בחר בחברת סיעוד לצורך תשלום הגמלה לעובד הזר תשמש החברה רק "צינור" להעברת "גמלת הסיעוד" ישירות לחשבון הבנק של העובד הזר וזאת על חשבון השכר המגיע לו תמורת סך כל עבודתו אצל מעסיקו – הנזקק הסיעודי (הזכאי לגימלת הסיעוד). המעסיק הסיעודי יקבל מחברת הסיעוד 'תלוש שכר', שהוא חשבון אותו חלק מן השכר שהועבר על ידה בהתאם לשיעור גימלת הסיעוד לה הוא זכאי.

 6. הבהרות ועדכונים:

-   לפי חוק הגנת השכר בישראל יש לשלם את השכר מיד בתום חודש העבודה שבתמורתה משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר אותו מועד.

-   החוק אינו מחייב מעסיק בתחום הסיעוד (שהוא יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו) להנפיק תלוש שכר. יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שכזה יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פרוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו למניעת חילוקי דעות ותביעות הדדיות מיותרות.

 

חזרה לתחילת הדף