תקנות מס לעובדים זרים

תקנות מס לעובדים זרים

בתאריך 5 למרץ 2007 כמו גם במאי 2006 פורסמו תקנות אשר קובעות כי בחישוב המס על הכנסה מעבודה או מעסק או ממשלח יד, של תושב חוץ זכאי המועסק כדין בארץ, אשר אינו נחשב מרצה אורח 6,070 ש"ח ( או מומחה חוץ, יובאו בחשבון 1.10 נקודות זיכוי בשנת 1970 הפחתה מהמס בחישוב השנתי, שהם 677.0 ש"ח הפחתה מהמס בחישוב החודשי(.

מי זכאי לקבל את החזר המס ?

ככלל, עמדת רשות המסים הינה כי החזר מס יופקד לחשבון הבנק המתנהל על שמו של העובד
הזר ו/או חשבון הבנק המנוהל בנאמנות עבורו ולא למעבידו.
הואיל ומרבית המעסיקים משלמים שכר "נטו" לעובד הזר אולם לא מדווחים על כך )כנדרש בסעיף
969 לפקודה( הם אינם זכאים לקבל אליהם את סכום המס ששולם בעודף ורק העובד זכאי לבקש
ולקבל סכום מס זה.

בגין אלו שנים ניתן לקבל החזר מס ?

2.10 נקודות זיכוי ינתנו לעובדים זרים באופן זמני עבור השנים 1771-1770 . החל משנת 1770 לא
יינתנו נקודות זיכוי אלו לעובדים זרים, והמצב יחזור לקדמותו.

כיצד לבצע את ההחזר ?

מומלץ להיעזר באיש מקצוע, רואה חשבון או יועץ מס, על מנת לבדוק האם קיימת זכאות להחזר
מס ולקבוע את היקף ההחזר.

הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים:

סעיף 9יא' )ו'( לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1991 , קובע הסדר מיוחד להפקדת הפרשות פנסיוניות לעובדים זרים, לפיו יש להפריש סכומים אלו לחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק למטרה זו, שייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר.

מאחר והסדרי קופות הפנסיה הרגילים נועדו לעובדים החוסכים במשך תקופות ארוכות, חיסכון בחשבון בנק לפי סעיף 9יא' לחוק עובדים זרים מתאים לעובד הזר, המגיע לישראל לתקופה קצרה בלבד, והמעוניין למשוך את חסכונותיו מבלי להיקנס בגין כך, בעת יציאתו מישראל.

בימים אלו פועלת יחידת הסמך לעובדים זרים, יחד עם משרד האוצר, להקמת חשבון בנק מיוחד להפקדת הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים בהתאם לסעיף 9יא' לחוק עובדים זרים. לאחר הקמת חשבון הבנק כאמור, יידרשו מעסיקי העובדים הזרים להפקיד את ההפרשות הפנסיוניות עבור עובדיהם הזרים בחשבון הבנק המיוחד בהתאם להנחיות שינתנו.

בתקופת הביניים עד להקמת חשבון הבנק ועיגון ההסדר בתקנות לפי סעיף 9יא' לחוק כאמור, מוצע כי מעסיקי העובדים הזרים ישמרו את הסכומים האמורים להיות מופרשים על ידיהם עבור פנסיה לעובדים הזרים, בזיקה לקבוע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים, בחשבון נפרד הנושא ריבית והצמדה.
כשיוקם חשבון הבנק המיוחד לפי חוק עובדים זרים, המוזכר לעיל, תינתן הודעה למעסיקי העובדים הזרים להעביר את סכומי ההפרשות לחשבון המיוחד האמור.
אין באמור לפגוע בהסדרים הקיימים לגבי הפרשות מעסיקים לחשבון פיקדון עבור עובדים זרים בענף הבנין.
חשוב לעיין באתר האינטרנט של משרד התמ"ת www.moital.gov.il לצורך קבלת עדכונים בנושא זה.