התפתחויות חקיקה בתחום תשלום גמלת סיעוד בכסף

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | עודכן 01/12/16

1.     הצעת חוק הביטוח הלאומי-מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי קובעת תכנית ניסיונית  לבחינת דרך חלופית לקבלת שירותי סיעוד, שלא באמצעות גמלת שירותים (גמלה בעין), אלא גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי לגמלה. הצעת החוק התקבלה ב- 26/01/2010 בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

2.     מנהל המחקר והתכנון של המל"ל פרסם בחודש 12/2010 מחקר מלווה לניסוי שממנו עולה כי התמונה הכללית המצטיירת היא שהסדר הגמלה בכסף התקבל ע"י הזכאים בצורה חיובית ביותר בהיבטים של תועלת כלכלית, חסכון בביורוקרטיה ובטרטורים שחוו מול חברות הסיעוד. המלצת המחקר היא להרחיב את האופציה לבחירה בגמלה בכסף לכלל הזכאים לגמלת סיעוד בשיעור של 150% ו- 168% כך שתהפוך להסדר קבוע.

3.     בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שינוי שיעור גמלת הסיעוד שמשולמת לזכאי), התשע"ב-2011 שהונחה על שולחן הכנסת ביום 14/11/2011 ביוזמת ח"כ חיים כץ ושלי יחימוביץ, מוצע:

א.        להעלות את שיעור גמלת הסיעוד המשולמת בכסף משיעור של 80% מקצבת יחיד מלאה, לשיעור של 95% מקצבת יחיד מלאה.

ב.         לעדכן את שיעור הגמלה לזכאי שמתגורר באזור ניסוי, כהגדרתו בסעיף 225א לחוק הביטוח הלאומי במסגרת התכנית הניסיונית שלפי אותו סעיף ושמקבל גמלת סיעוד בכסף, כך שגמלת הסיעוד לזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1א) שמתגורר באזור ניסוי תהיה בשיעור של 142% מקצבת יחיד מלאה ושגמלת הסיעוד לזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(2) שמתגורר באזור ניסוי תהיה בשיעור של 160% מקצבת יחיד מלאה.4.     מנהל המחקר והתכנון של המל"ל פרסם בחודש 12/2010 מחקר מלווה לניסוי שממנו עולה כי התמונה הכללית המצטיירת היא שהסדר הגמלה בכסף התקבל ע"י הזכאים בצורה חיובית. 4.    

4.     ביום 21.09.15 אישרה ועדת העבודה והרווחה, לקריאה שניה ושלישית את תיקון החוק הקובע שהוראת השעה המאפשרת לזכאים לגמלת סיעוד לבחור אם לקבל את הגמלה בעין או בכסף, תהפוך להוראה קבועה.
נוכח האישור, שניתן בתמיכת חברי הוועדה מכל קצות הקשת, ניתן בבית הדין האזורי בנצרת פס"ד בהסכמה לשלם גמלה בכסף לתובע שהגיש תביעה לאחר תום הוראת השעה ונדחה, החל מאוקטובר 2015 וזאת עוד קודם להשלמת ההצבעה במליאת הכנסת.
לאור עיקרון השוויון , הוחלט שהחל מחודש אוקטובר 2015 , אין לדחות תביעות לגמלה בכסף מסיבה שהוראת השעה הסתיימה. מועד תחילת הזכאות 1.10.2015
יובהר שאם הוראת החוק לא תאושר במליאה לאחר שובה של הכנסת מפגרה, יבחן הנושא פעם נוספת בשלב זה ועד להודעה אחרת ניתן לקבל תביעות לגמלה בכסף והן לא ידחו בשל סיום הוראת השעה.

5.   וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה ביום 15/06/2016 את הצעת החוק הממשלתית, לפיה גילת הסיעוד, המשולמת מדי חודש ל- 160 אלף איש בעלות שנתית של 5.5 מיליארד שקלים, תגדל לאלה המקבלים אותה בכסף (ולא בשירותים). עוד נקבע כי אלה הבוחרים לקבל אותה בשירותים הניתנים על ידי חברות סיעוד, לא ייפגעו כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בהעלאת שכר מינימום לעובדים.

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט