עובדים זרים - טעמים הומניטאריים להארכת רישיון ישיבה

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 25/08/2013 , עודכן 21/06/2018 

עובדים זרים ומעסיקים כאחד נבוכים באשר ליישום נוהל להגשת בקשות לוועדה מייעצת להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים (להלן: "הנוהל")  שעודכן ביום 10/06/2012 [3]. ראה עדכון מיום 29/01/2018 .

עדכון מיום 29.01.2018
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון–ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) התשע"ח–2018

הנוהל מתיר להאריך את רישיון הישיבה לצורך המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול  סיעודי, למטופל אחד בלבד, גם אם עברו 51 חודשים לפחות מיום כניסתו הראשונה לישראל באשרת עבודה (ב/1), בכפוף לתנאים ודרישות כמפורט בנוהל.

מקור המבוכה נובע מכך שהבקשה מוגשת כאשר העובד מועסק לעיתים ללא אשרה בתוקף וכאשר רק חלק מן הבקשות שמופנות לוועדה נענה ובקשות שנענות הן בסגנון: "אנו מאשרים את קבלת מכתבכם". ומה הלאה ?

התוצאה מטרידה מאוד כי:
א. מעסיקים שקבלו מענה כאמור לא יוכלו להאריך את אשרת העבודה (ב/1)  של עובדים זרים אך למרות זאת חברת הסיעוד מעבירה את דמי גמלת הסיעוד לעובדים. מצב אנומלי כזה מתקיים כאשר חרף העובדה שמת"ש  ברשות האוכלוסין וההגירה טרם אישר הארכת אשרת עבודה, המל"ל מצידו מאשר תשלום משכורת לעובדים זרים שאשרתם עדיין בתוקף.

ב. מעסיקים שלא קבלו  מענה כלל בוודאי שלא יוכלו להאריך את אשרת העבודה (ב/1)  של העובדים הזרים. חלקם יאלצו לפטר את העובדים מחוסר יכולת לשלם את מלוא שכרם וחלקם עשויים להעסיק את העובדים באופן לא חוקי.

ג. הוועדה מתכנסת ומחליטה אחת לחודשיים. כלומר יתכן כי מתקיימת למעשה העסקה בלתי חוקית של עובדים זרים בפרק הזמן שבין הגשת הבקשה ועד למועד התכנסות הוועדה.

ד. מעמדם של העובדים הזרים שמעסיקיהם קבלו אישור בדבר קבלת פנייתם לא מאפשר את חידוש אשרת העבודה שלהם ולפיכך הם לא יכולים להרשם בלשכה פרטית ואינם כפופים לפיקוח של עו"ס מטעם הלשכה הפרטית
כנדרש בנוהל.

ה. מטרת הנוהל היא להסדיר את דרכי הטיפול, התנאים ואופן הגשת הבקשות לוועדה המייעצת,  עפ"י החוק. למעשה הנוהל הוא אחד הביטויים למגמה לאזן בין מדיניות הממשלה: עידוד תעסוקת ישראלים והפחתה הדרגתית של מכסות היבוא של עובדים זרים, מניעת השתקעות של עובדים זרים בישראל וצמצום תופעות של עבודה בלתי חוקית, לבין הביקוש ההולך וגדל לעובדים זרים בענף הסיעוד [1]. אבל דווקא הארכת שהותם בישראל מגדילה את סיכוייהם של העובדים הזרים למצוא בני זוג, ללדת ילדים ולהתערות בארץ - בסתירה מוחלטת למדיניות הממשלה.

מדו"ח בנושא סיכום פעילות רשות האוכלוסין וההגירה 2012 (להלן: "המסמך") [2] אנו למדים כי בשנים 2010-2012 הוועדה דנה ב- 775 בקשות. 50% בלבד מהבקשות אושרו ע"י הוועדה, 45% מהן נדחו על ידה ויתרת המקרים - בהליכי בדיקה. כלומר בממוצע אושרו כ- 258 בקשות בשנה – מספר גבוה מהמכסה: 200 בלבד שקבע שר הפנים לשנת 2012, ו- 100 בלבד לשנת 2011. במסמך אין נתונים על מספר הבקשות שהוגשו לוועדה אבל מנתונים שנזכרו בדיוני הוועדה לבעיית העובדים הזרים, הוגשו אלפי בקשות שכלל לא נדונו ולהערכת המחבר יתכן שחלק מהנזקקים מעסיקים  עובדים זרים באופן לא חוקי שלא בטובתם.

באשר לסמכויות הוועדה וחבריה: "הוועדה רשאית לדרוש חומר רפואי או סוציאלי נוסף מהמבקש או לערוך ביקור בביתו או במוסד שבו הוא שוהה, ככל שיידרש לצורך מתן המלצותיה.
בוועדה חברים: רופא מומחה, אחות מטעם משרד הרווחה או אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי או אחות בעלת ניסיון מוכח במדידת עומס טיפולי, עובדת סוציאלית מפקחת ארצית ואיש יחידת ההיתרים-סיעוד, שני האחרונים נציגי רשות האוכלוסין וההגירה."


בדיעבד מתברר שבין השנים 2014-2016 החליטו שרי הפנים על מתן אישור גורף לכ-9,000 בקשות חריגות שהוגשו לוועדה המייעצת, מחמת עומס הבקשות והזמן הרב הנדרש לבדוק אותן לעומק.  


על המעסיקים לדעת כי הנוהל נועד לאפשר הארכת אשרת עבודה למספר מועט של עובדים זרים. אך בפועל אלפי בקשות (כ- 5,000 בקשות בשנת 2012) מוגשות לוועדה והיא הפכה לדרך המלך להעסקת עובדים זרים במקום שתמלא את תפקידה המקורי למתן פתרונות נקודתיים ומצומצמים. מענה מטעם הוועדה בדבר "קבלת הבקשה" בלבד מותיר את המעסיקים ועובדיהם בחוסר ודאות לתקופת המתנה של חודשים רבים. בנסיבות אלו יש מעסיקים שתרים אחר סיוע משפטי ונגררים להעסקה בלתי חוקית שלא בטובתם.

המעסיקים ועובדיהם זכאים וחייבים לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה מענה ענייני וחד משמעי באשר לאישור בקשתם או דחייתה בתוך פרק זמן סביר ומתן אשרת עבודה לזכאים. תפקוד הוועדה כרוך בליקויים וחסרונות רבים מדי וראוי לשקול האם יש לשנות את מתכונתה והאם יש תועלת בקיומה.

 


מאמרים קשורים:
[1] מחסור בעובדים זרים בתחום הסיעוד
[2] העסקת עובדים זרים הממתינים לאישור הוועדה המייעצת להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד | 18/08/16

מקורות:
[2] סיכום פעילות רשות האוכלוסין וההגירה 2012
[3] נוהל להגשת בקשות לוועדה מייעצת להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים  I  מעודכן ליום 10/06/2012
[4] הארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים | אתר רשות האוכלוסין וההגירה
[5] החלטת שר הפנים להתיר בתנאים בארכת רשיון ב/1 - סיעוד בבקשות חריגות שהוגשו לוועדה ההומניטרית עד ליום 24.11.2015 | 27/12/2015
[6] העסקת עובדים זרים הממתינים לאישור הוועדה המייעצת להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד | 18/08/16
[7] הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ח–2018 | 29/01/2018

תגובות

ההתפתחות של חוק הכניסה לישראל

ההתפתחות של חוק הכניסה לישראל מצביעה על צורך מתעצם במתן מענה סיעודי לנזקקים בתוך הקהילה.

ההתפתחות של חוק הכניסה לישראל

ההתפתחות של חוק הכניסה לישראל מצביעה על צורך מתעצם במתן מענה סיעודי לנזקקים בתוך הקהילה.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט