הגבלה על מספר מעברי עובדים זרים בין מעסיקים בסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ |  04/07/2014

 למניעת ניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בענף הסיעוד הותקנו תקנות המגבילות את מספר המעסיקים .שביניהם יוכלו לעבור העובדים הזרים המועסקים בתחום הסיעודמעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן !

 בהתאם לתקנה 4  אם תתקבל תלונה ממטופל או מלשכה פרטיתולפיה הפר העובד את החובה לפי נוהל זהיוזמן העובד לשימוע בפני הרשות על להחליט על המשך שהותו במדינה אם לא יגיע העובד לשימועתוכל הרשות לקבל החלטה בהיעדרו. במידה ונמצא כי עובד זר בענף הסיעוד ניצל לרעה את האשרה ורישיון הישיבה  שניתנו לו, רשאי השר או מי שהסמיך, לבטל את האשרה ורישיון הישיבה או שלא להאריך את האשרה ובלבד שניתנה לעובד הזר הזדמנות להשמיע טענותיו. 

עיקרי ההגבלה (לפי תקנה 2 לתקנות המעברים)
עובד זר שהפסיק את עבודתו אצל שלושה מטופלים סיעודיים לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, ועולה חשש של ניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לו, רשאי עובד משרד הפנים לפעול לבירור החשש תוך עדכון העובד הזר על התוצאות האפשריות של ההליך ומתן הזדמנות להביא לפניו טענותיו.

מועד כניסת ההגבלות לתוקף:
11/08/2014

 סייגים להגבלה
פטירת המטופל הסיעודי, פיטורין או מעבר המטופל הסיעודי למגורים במוסד סיעודי לא יחשבו כהפסקת עבודה.
הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד, או נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן, אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה ובכלל זה התעללות בעובד במסגרת ההעסקה, ל א יראו בכך ניצול לרעה של הרישיון.

תשתית משפטית
תקנות תקנות הכניסה לישראל  (אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד ,( התשע"ד -  2014

 


מידע נוסף:
מחוזות ישראל | ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית
הגבלות על עובדים זרים השוהים בישראל | נחמן גילעד 18/11/2012

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט