סל שירותי בריאות לעובדים זרים

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 10/11/2017

זכאותו של העובד לכל שירותי הבריאות תובטח ע"י מעסיקו למשך כל תקופת קיום יחסי עובד מעסיק תמורת תשלום שלא יעלה על התשלום הנהוג, בהתאם לצו עובדים זרים.

מוקד מידע,
 ייעוץ והצטרפות  
 לביטוח עובדים 
  זרים ותיירים

Image preview

077-9101331

 

(1)
 סל שירותי הבריאות שלו זכאי עובד זר
 (א)כל השירותים המנויים בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות, כשינויה מזמן לזמן;
 (ב)שירותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, במצב חירום רפואי, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת; לענין זה, "תקופה העסקה אחת" - מלוא התקופה, אף אם אינה רצופה, שבה התקיימו יחסי עובד-מעסיק, בין מעסיק מסוים לבין עובדו.
 (ג)השירותים האלה:
(1)    בדיקות מי שפיר לנשים שהן בגיל 35 ומעלה בתחילת ההריון;
(2)    חיסונים נגד צפדת, כלבת וקרמת;
(3)    בדיקות מנטו וצילום ריאות;
(4)    כיסאות גלגלים והליכונים.
(2) סל התרופות - כל השירותים המנויים בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995, כשינויו מזמן לזמן;
(3) סל שירותים בעבודה - כל השירותים המנויים בתקנות 2 ו-5 לתקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג-1973 (להלן - תקנות שירותי בריאות בעבודה), ואולם כל מקום באותן תקנות שנאמר, "קופת חולים", קרי - "המבטח הרפואי".
 (4) פוליסת ביטוח הבריאות לעובדים זרים - מעניקה ביטוח רפואי בישראל, הכולל סל שרותי בריאות לעובד הזר בהיקף דומה לסל הבריאות הניתן כיום לכל אזרח במדינת ישראל, בהתאם לצו עובדים זרים.

 

 

תגובות

סל השירותים מספק את צורכי

סל השירותים מספק את צורכי העובדים הזרים והתיירים.

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט