טפסים וקישורים

טפסים וקישורים בנושא העסקת עובדים זרים

1. טפסים

א. בנושא העסקת עובדים זרים

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
נוהל העסקת עובד זר בסיעוד
נוהל לשכות פרטיות להבאה,לתיווך ולטיפול בעו"ז
בקשה לביצוע מבחן תלות
בקשה לגמלת סיעוד.
בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה.
בקשה למתן היתר/להארכת היתר להעסקת עו"ז.

כל הטפסים והאישורים של המוסד לביטוח לאומי.
בקשה להקפאת היתר.
בקשה לביטול הקפאה.
הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית.
תעוד תשלומי מעסיק לעובד.
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל זר בסיעוד.
עובדים זרים חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב - עברית \ אנגלית.
נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות.
נוהל ניסוי: מחליף עובד זר שיצא לחו"ל באשרת חזור (אנטר ויזה). נספח א | נספח ב.
נוהל להארכת אשרות של עובדים זרים בסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים.
הודעה למעסיק בדבר ניכויים מותרים.
קבלת ערכת מגן שלא בתחנה ללא תשלום עקב מוגבלות.


              ב. בנושא ביטוח חובה לעובדים זרים

- ביטוח בריאות

איילון חברה לביטוח בע"מ.
מנורה מבטחים בע"מ.

 

 2. קישורים

המוסד לביטוח לאומי - טפסים ואישורים.
משרד הפנים.
משרד הרווחה.
שירות התשלומים הממשלתי.
זכותון לעובדים זרים.
תקציר חוק עובדים זרים.
החלטת ממשלה מיום 29/01/12 בנושא עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים.
החלטת ממשלה מיום 13/05/13 בנושא גמלת סיעוד למעסיקי עובדים זרים.