שאלות ותשובות

 מהו מצב סיעודי ?
מצב שבו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו שלוש פעולות יום יומיות בסיסיות מתוך 6 הפעולות הבאות:

 להתרחץ  לשלוט בסוגרים  להתלבש ולהתפשט
 לאכול ולשתות  לקום ולשכב
 ניידות

או מי שזקוק להשגחה במשך רוב שעות בשל תשישות נפש (כגון אלצהיימר).

מיהו עובד זר ?
על פי חוק עובדים זרים (1991), עובד זר הוא עובד אשר איננו מחזיק באזרחות ישראלית והוא איננו תושב מדינת ישראל ומטרת שהותו בארץ היא לצורכי פרנסה ועבודה בלבד.

מהי לשכה פרטית ?
עפ"י חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959 (סעיף 63), "כל העוסק בתיווך עבודה, אם תמורת תשלום או תועלת חומרית אחרת או בלי תמורה, להוציא שירות התעסוקה ועיתונים או פרסומים אחרים שתיווך עבודה אינו מטרתם העיקרית", חייב ברישיון. בתיווך עבודה לא נוצרים יחסי עובד ומעביד בין הלשכה הפרטית לבין המועמדים לעבודה, לא לפני התיווך ולא לאחריו. החל מסוף שנת 2008 העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד מתבצעת בתיווך לשכות פרטיות מורשות בלבד לעניין זה מטעם משרד הפנים. להרחבה: השמה באמצעות לשכה פרטית.

מהי השיטה החדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד ?
במטרה להגביר את הפיקוח בתחום העובדים הזרים בסיעוד ולהקטין את התופעות הפסולות סביבו, החליטה ממשלת ישראל להחיל שיטה חדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד באמצעות לשכות תיווך פרטיות (לשכות פרטיות). לפי שיטה זו, הלשכה הפרטית תלווה את המעסיק הסיעודי, תתאים ותכשיר את העובד הזר בהתאם לצרכיו, תדריך ותסייע לו בביצוע חובותיו כמעסיק, וכן תסייע בפתרון בעיות שיתעוררו במשך ההעסקה. בסיום תקופת ההעסקה, הלשכה תהא אחראית למציאת מעסיק חלופי לעובד הזר, וזאת במקום להזמין עובד חדש מחו"ל, בזמן שעובדים זרים מוכשרים הנמצאים כבר בישראל אינם מוצאים מסגרת עבודה חוקית. הלשכות גם חויבו לדווח לרשויות באופן מקוון על כל שינוי בהעסקה, על מנת למנוע מהמעסיקים והעובדים ביקורים תכופים בלשכות משרד הפנים, כל עוד אשרת העובד בתוקף. שיטה זו, המבטיחה שליטה ופיקוח מוגברים על הנעשה בתחום העובדים הזרים לסיעוד, והמטילה אחריות על לשכות התיווך במישורים רבים, כרוכה בעלויות. לצורך כך נקבע, כי מעסיקים המבקשים ליהנות מהעסקת עובד זר במקום עובד ישראלי ישלמו עד 70 ש"ח לחודש ללשכת התיווך כדמי טיפול בגין השירותים החדשים הניתנים על ידה. בנוסף, וכפי שמקובל בכל תחום תיווך, רשאיות הלשכות לגבות אחת לשנה, דמי תיווך מהמטופלים הסיעודיים בעת הבאת עובד זר חדש למטופל, סכום זה הוגבל בנהלים החדשים ל- 2,000 ש"ח. המעבר לשיטה החדשה מחייב שינוי בדפוסי ההעסקה שהיו מקובלים בתחום זה עד כה, ורשות האוכלוסין וההגירה עושה מאמצים להקל על המהלכים ולהתאימם לאוכלוסיות החלשות בהן מדובר. להרחבה: עלון מידע בנושא העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד.

האם כדאי לקבל גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים ?
עיינו בכתבה ערכי גמלת סיעוד בכסף.

האם קצבת סיעוד בכסף נחשבת כהכנסה ?
קצבת סיעוד בכסף לא נחשבת כהכנסה ולא משפיעה על הזכאות לקצבאות אחרות.

האם אפשר לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף ?

כן, ובתנאים הבאים:
א. מטפל מועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.
ב. המטפל אינו בן משפחה.
ג.  המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב.
ד. אם המטפל הוא עובד זר - צריך שהמעסיק יהיה בעל היתר של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר, והעובד צריך להיות בעל רשיון שהייה ועבודה כדין בישראל.

מי זכאי לגמלת סיעוד בכסף ?
זכאי לגמלת סיעוד המעוניין להעסיק מטפל צמוד, רשאי לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק באופן בלעדי את המטפל, ללא תיווך של חברת סיעוד; או להמשיך בהסדר הקיים, שבו גם חברת הסיעוד וגם מקבל הגמלה מעסיקים את המטפל.להשלמת מידע >.

מי זכאי לתוספת שעות סיעוד גמלת סיעוד בכסף ?
ניצול שואה זכאי לקבל מהקרן לרווחת נפגעי השואה 9 שעות סיעוד, בנוסף לשעות הסיעוד שמגיעות לו מהביטוח הלאומי, אם הוא עונה על התנאים האלה:
- הוא הוכר כנרדף על ידי הנאצים, על ידי ועידת התביעות של הרשות לניצולי שואה או על פי חוק הפיצויים הגרמני.
- הוא זכאי לקצבת סיעוד, ונקבעו לו 6 נקודות ומעלה בהערכת התלות.
ביטוח לאומי מעביר את פרטי הזכאים לקרן, ואין צורך להגיש בקשה וטפסים.

איך מקבלים תוספת שעות (קרנ"ש) בכסף ?
אם אתה בוחר לקבל את קצבת הסיעוד בכסף, תוכל לקבל גם את התוספת הזו בכסף במקום בשירותי סיעוד.
כדי לקבל את התוספת בכסף יש למלא את נספח א' "טופס הפנייה לוועידת התביעות' המצורף לתביעה לקצבת סיעוד בכסף מהביטוח הלאומי.
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון 03-5194401.
יוצאי עיראק ואלג'יר יפנו למוקד הקרן בטלפון 03-6090866.

לפרטים נוספים פנו ישירות לקרן לרווחת נפגעי השואה:
כתובת: המלאכה 3 קומה 1 (בית ויקטוריה) תל אביב.
מען למכתבים: ת"ד 7197 תל אביב 67897.
טלפון: 03-6090866
פקס: 03-6968294
אתר אינטרנט:  www.k-shoa.org

על מי חלה החובה לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי ?
חובה לבטח כל עובד זר המועסק בישראל בביטוח רפואי לעובדים זרים. החבות לעריכת ביטוח רפואי חלה על המעסיק כלומר בעל ההיתר או בני משפחתו ולא על העובד הזר או על הלשכה הפרטית. לפיכך, כל מעסיק עובד זר חייב לבטח אותו בביטוח רפואי בהתאם לצו שקבע שר הבריאות. להשלמת מידע >

 האם מחיר הביטוח הרפואי זהה בכל תאגיד או אצל כל סוכן?
התעריף היומי והמחיר (הפרמיה) משתנים בין סוכנים שונים ובין תאגידים שונים.
לכן המעסיקים מוזמנים לערוך סקר שוק, להשוות בין ההצעות ולרכוש פוליסה במחיר הזול ביותר.


האם הכיסוי הרפואי לעובד זר זהה בכל חברות הביטוח ?
הכיסוי הרפואי כפוף לצו לביטוח רפואי לעובדים זרים. בהתאם לכך הפוליסות דומות בעיקרן אם כי קיימים הבדלים שוליים. בכל הפוליסות לא חלה השתתפות עצמית על המבוטח או על בעל הפוליסה. להשלמת מידע >. 


האם העובד הזר משתתף במימון הפוליסה ?
ניתן לנכות משכרו החודשי של עובד זר סכומים ששולמו עבור ביטוח רפואי כדלהלן:
עד מחצית מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד המועסק על ידי יחיד במתן טיפול סיעודי, עד שליש מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד זר אחר. למרות האמור לעיל ובמסגרת הניכויים המותרים, לא ניתן לנכות משכרו של העובד יותר מהקבוע בתקנות בגין ביטוח רפואי.
להשלמת מידע >.

כמה מותר לנכות משכר העובד עבור ביטוח בריאות ?
הסכום שמותר למעסיק לנכות משכר העובד הזר בתחום הסיעוד, הוא הנמוך מבין שני אלה:
• מחצית מהסכום שהמעסיק משלם בעד הביטוח הרפואי.
או
• הסכום המרבי הקבוע בתקנות כלהלן:
1. 124.73 (עד ליום 30.9.2017)
2. 134.23 (החל מיום 01.10.2017)
3. 136.24 (החל מיום 01.1.2019)
לגבי עובד זר בכל תחום אחר, גובה הניכוי המותר לא יעלה על שליש מהסכום שהמעסיק בפועל נדרש לשלם בעד הביטוח הרפואי או על 125.09 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.
חשוב לציין:
סכום הניכוי המרבי, מתעדכן מעת לעת. לכן מומלץ מאד לבדוק בכל זמן נתון את התקנות הרלבנטיות לגבי הניכוי המותר באותה עת, > בקישור זה.


מהן הזכויות של עובד זר ?
סל הזכויות של העובדים הזרים מפורטות בדיני עבודה וכן בחוק עובדים זרים (1991) ותמצית הזכויות מופיעה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא "זכויות עובדים זרים":
א. שכר מינימום (בקיזוז ניכויים מותרים).
א. דמי חופשה, הבראה, מחלה, חגים (9 ימי חג בשנה), פיצויים והודעה מוקדמת.

ב. חוזה עבודה בכתב המתורגם לשפתו של העובד.
ג.  ביטוח בריאות, ביטוח לאומי וחסכון פנסיוני. להשלמת מידע >
ד.  מגורים הולמים.
הרחבה: זכויות עובדים זרים

האם מעסיק עובד זר בתחום הסיעוד חייב להנפיק תלוש שכר ?
עפ"י זכותון לעובד הזר - זכויות מכוח דיני עבודה, סעיף 2.5.9 נקבע כדלהלן:
"החוק אינו מחייב מעסיקים בתחום הסיעוד (שהם יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו) להנפיק תלוש שכר. יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שכזה יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פרוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו למניעת חילוקי דעות ותביעות הדדיות מיותרות בנושא." להשלמת מידע >.


מה הכללים להעסקת עובד זר ?
1. צפו באוגדן זכויות וחובות למטופלים ולעובדים זרים בענף הסיעוד
2. צפו בכללים להעסקת עובד זר בסיעוד | 06/04/2020

מה נדרש כדי להעסיק עובד זר נוסף ?
כאשר המעסיק נזקק לטיפול רצוף 24 שעות ביממה כך שנמנעת מנוחה מעובד יחיד, ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד שני. במקרה זה המבקש צריך:
א. תשלום אגרה ע"ס 310 ש"ח,
ב. מסמכים רפואיים התומכים בבקשה,
ג. מכתב בקשה חתום ע"י המבקש או בן משפחה.

מה נדרש כדי להנפיק היתר משותף לבני זוג שמתגוררים תחת קורת גג אחת ?
א. טופסי בקשה להיתר (טפסים א', ב', ג'),
ב. מכתב הסבר לבקשה של המעסיק/משפחתו עם התייחסות להעדר עומס טיפולי,
ג. חוו"ד מנומקת של עו"ס בדבר אי קיום עומס טיפולי,הכולל שם פרטי ומשפחה של
  
העו"ס, פרטי התקשרות עם העו"ס, חתימה ומספר רשיון,
ד. סיכום רפואי + דו"ח רפואי תפקודי (ADL) עדכניים עבור כל אחד מהמטופלים,
ה. צילום ת"ז של המטופלים,
ו.  אם מטופל חסוי יש לצרף אישור אפוטרופסות,

ז. קבלה על תשלום אגרה ע"ס 310 ש"ח. מטופל שלא זכאי לגמלת סיעוד מהבטל"א יציג  
   קבלה על תשלום 600 ש"ח (=310 ש"ח+290 ש"ח).

עיינו בהנחיות.

מהן האגרות בענף הסיעוד ?
310 ש"ח אגרה מופחתת לקבלת היתר העסקה לעובד זר בענף הסיעוד
290 ש"ח אגרת השלמה - מבחן הערכת תלות
175 ש"ח אגרת הארכת רשיון עבודה לעובד זר בענף הסיעוד
175 ש"ח אגרת אשרת כניסה חוזרת לעובד זר (אינטר ויזה)
175 ש"ח אגרת אשרת מחליף עובד בחופשה


כיצד חישבו את גובה התשלום עבור עבודה ביום המנוחה השבועית ?
משכורת מינימום חודשית ברוטו של העובד היא: 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכויים).
ערך שעת עבודה רגילה (5,300/182=) הוא: 29.12 ש"ח.
ערך יום עבודה רגיל, בן 24 שעות (25/ 5,300=) הוא: 212 ₪.
ערך שעת העבודה במנוחה השבועית (29.12  X‏ 150%=) הוא: 43.68 ₪.
ערך יום עבודה במנוחה השבועית, בן 24 שעות (212  X‏ 150%=) הוא: 318 ₪
ערך יום עבודה במנוחה השבועית, בן 25 שעות (318 +‏ 43.68=) הוא: 361.68 ₪
 
מהו מבחן הכנסות ?

לצורך קביעת ערך גימלת הסיעוד בכסף או בעין קבע המל"ל קריטריונים עפ"י גובה ההכנסות  של הנזקק ובן/בת זוג. מעודכן ל 01/01/2020.

למי מדווחים על עובד/ת עבריין/ית ?
הזנחת חסר ישע הינה עבירה פלילית לפי החוק. אם העובד/ת עוסק/ת בביצוע עבודות נקיון או שיפוץ,  ניתן לפנות לממונה על זכויות עובדים זרים במספר דרכים:

  • בכתב, לכתובת: דרך שלמה (סלמה) 53, תל אביב 6608925
  • טלפון: 0747696161/6235
  • בדוא"ל: ForeignR@labor.gov.il
  • באמצעות טופס פנייה מקוון
  • יש להגיש את התלונה בכתב. הפנייה יכולה להיעשות במספר רב של שפות.
  • ניתן להגיע למשרדי הממונה בשעות קבלת הקהל - לפי תיאום מראש.

מהו משך ההעסקה של עובד סיעוד זר ?
עובד זר בתחום הסיעוד רשאי לעבוד כחוק במשך 63 חודשים. אפשר להאריך או לקצר את תקופת השהייה החוקית:
לפי סעיף 3א(א)-(ב) בחוק הכניסה לישראל, עובד זר שעבד שנה לפחות אצל מעסיק סיעודי ובעת תחילת עבודתו אצל אותו מעסיק היה מועסק בישראל 50 חודשים או פחות, רשאי להמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק עד פטירת המעסיק אף יותר מ-63 חודשים. שר הפנים יכול לתת ארכה אם ניתנת חוות דעת של גורם מקצועי שאינו קשור בחברת תיווך עובדים זרים שלפיה הפסקת ההעסקה של העובד הזר המסוים תפגע במטופל פגיעה קשה. להרחבה:
ועדת חריגים הומניטארית - תיקון מינואר 2018

האם עובד זר חייב לגור בבית מעסיקו ?
עפ"י החלטת הממשלה מס. 147 מיום 12/05/2009 תנאי לקבלת היתר  להעסקת עובד זר בענף הסיעוד הוא שמבקש ההיתר יתחייב כי העובד הזר יתגורר עמו. ועדת המשנה בנושא עובדים זרים ותעסוקת ישראלים בתחום הסיעוד הפועלת במסגרת פורום האג'נדה החברתית כלכלית , רשאית להמליץ לראש רשות ההגירה על קביעת אמות מידה לחריגים לעניין זה. ככל שיתברר כי קיים צורך כאמור.

האם ניתן להזמין עובד הדובר את שפתו של המעסיק ?
עפ"י החלטת הממשלה מס. 147 מיום 12/05/2009 לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר בענף הסיעוד, אלא אם כן הוכיח העובד הזר, טרם כניסתו לישראל, להנחת דעתו של ראש רשות ההגירה, שליטה בדיבור בשפה האנגלית, או בשפתו של בעל ההיתר - במקרים מיוחדים בהם הוכיח בעל ההיתר להנחת דעתו של ראש רשות ההגירה כי לצורך הטיפול בו דרוש כי העובד הזר יהיה דובר את שפתו של בעל ההיתר.

האם תפקיד העובד/ת הזר/ה לנקות לי את הדירה באופן יסודי?
שירותי הסיעוד כוללים ניקיון בסיסי של הדירה: ניגוב אבק, טאטוא, שטיפת החדרים העיקריים שבהם משתמש המטופל וכדומה. פעולות הניקיון לא כוללות עבודות יסודיות כמו ניקוי חלונות, תריסים, קירות, ניקוי יסודי של תנור, הזזת ריהוט כבד וכדומה.
להרחבה: טיפול אישי בבית | המוסד לביטוח לאומי


האם העובדים הזרים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי?
עובדים זרים מבוטחים בענפי הביטוח האלה:
    - פגיעה בעבודה
    - פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)
    - אימהות
    - ילדים (במקרים מסוימים)
להרחבה: ענפי הביטוח לעובד זר


האם ניתן לקבל ערכות מגן עבור עובדים זרים ?
כל תושב במדינת ישראל בעל תעודת זהות זכאי לקבלת ערכת מגן המותאמת לגילו. בהתאם להחלטת הדרג המדיני, חלוקת ערכות המגן לציבור תבוצע ע"י חיילי צה"ל או ע"י חברה אזרחית. ממרכז המידע של פיקוד העורף נמסר למערכת האתר ביום 03/09/2013 כי פיקוד העורף מספק ערכות מגן לאזרחי ישראל בלבד. עם זאת ניתן יהיה לרכוש על חשבון המעסיק (כאמור בחוק עובדים זרים) ערכת מגן לעובד זר תמורת 400 ש"ח בחברות פרטיות: שלאון 08-68769111, סופרגום 03-5622333. מידע נוסף ניתן לקבל במרכז מידע טלפוני של מוקד פיקוד העורף מענה אנושי 24 שעות ביממה, בכל השפות בטלפון 104, באתר האינטרנט ובמרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 1207. למידע נוסף. למעסיקי עובדים זרים: הסבו את תשומת לבם של העובדים הזרים לפרסומים בשפות שונות באמצעי התקשורת וכן באתר האינטרנט .

 האם עובד זר זכאי לחסכון פנסיוני ?
עובד זר זכאי ל"חסכון פנסיוני" מכח צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שחל על כלל העובדים בישראל. שיעורי הפרשות המעסיק והעובד מפורטים בפרק
ביטוח עובדים זרים באתר זה. בעוד העובד הישראלי זכאי לקבל את כספי הפנסיה רק בגיל פרישה, העובד הזר זכאי לקבל את כספי החסכון רק במועד שבו הוא מסיים לשהות בישראל בסטטוס של עובד זר ולא יכול לשוב ולקבל סטטוס כזה בישראל, כלומר במועד שעוזב לצמיתות ולא יחזור במעמד של "עובד זר".
ראוי לציין כי עמדת עמותת "קו לעובד" נוגדת את האמור לעיל, ולפיכך פנתה עמותת "קו למעסיק" אל עו"ד איריס מעיין הממונה על עובדים זרים במשרד הכלכלה על מנת לקבל את עמדתה, לפרוט >.

מעוניין לשנות את שירותי הסיעוד שאתה מקבל?
פנה לביטוח לאומי באחת מהדרכים האלה:
•    להתקשר למוקד הטלפוני 2637* בימים א עד ה בין השעות 8:00 עד 17:00.
•    ליצור קשר באתר האינטרנט ועובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אליכם