שאלות ותשובות

 מהו מצב סיעודי ?
מצב שבו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו שלוש פעולות יום יומיות בסיסיות מתוך 6 הפעולות הבאות:

 להתרחץ  לשלוט בסוגרים  להתלבש ולהתפשט
 לאכול ולשתות  לקום ולשכב
 ניידות

או מי שזקוק להשגחה במשך רוב שעות בשל תשישות נפש (כגון אלצהיימר).

מיהו עובד זר ?
על פי חוק עובדים זרים (1991), עובד זר הוא עובד אשר איננו מחזיק באזרחות ישראלית והוא איננו תושב מדינת ישראל ומטרת שהותו בארץ היא לצורכי פרנסה ועבודה בלבד.

מהי לשכה פרטית ?
עפ"י חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959 (סעיף 63), "כל העוסק בתיווך עבודה, אם תמורת תשלום או תועלת חומרית אחרת או בלי תמורה, להוציא שירות התעסוקה ועיתונים או פרסומים אחרים שתיווך עבודה אינו מטרתם העיקרית", חייב ברישיון. בתיווך עבודה לא נוצרים יחסי עובד ומעביד בין הלשכה הפרטית לבין המועמדים לעבודה, לא לפני התיווך ולא לאחריו. החל מסוף שנת 2008 העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד מתבצעת בתיווך לשכות פרטיות מורשות בלבד לעניין זה מטעם משרד הפנים.

מהי השיטה החדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד ?
מקור: http://piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/siod/PrivateOffices/Pages/default.aspx
במטרה להגביר את הפיקוח בתחום העובדים הזרים בסיעוד ולהקטין את התופעות הפסולות סביבו, החליטה ממשלת ישראל להחיל שיטה חדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד באמצעות לשכות תיווך פרטיות (לשכות פרטיות). לפי שיטה זו, הלשכה הפרטית תלווה את המעסיק הסיעודי, תתאים ותכשיר את העובד הזר בהתאם לצרכיו, תדריך ותסייע לו בביצוע חובותיו כמעסיק, וכן תסייע בפתרון בעיות שיתעוררו במשך ההעסקה. בסיום תקופת ההעסקה, הלשכה תהא אחראית למציאת מעסיק חלופי לעובד הזר, וזאת במקום להזמין עובד חדש מחו"ל, בזמן שעובדים זרים מוכשרים הנמצאים כבר בישראל אינם מוצאים מסגרת עבודה חוקית. הלשכות גם חויבו לדווח לרשויות באופן מקוון על כל שינוי בהעסקה, על מנת למנוע מהמעסיקים והעובדים ביקורים תכופים בלשכות משרד הפנים, כל עוד אשרת העובד בתוקף. שיטה זו, המבטיחה שליטה ופיקוח מוגברים על הנעשה בתחום העובדים הזרים לסיעוד, והמטילה אחריות על לשכות התיווך במישורים רבים, כרוכה בעלויות. לצורך כך נקבע, כי מעסיקים המבקשים ליהנות מהעסקת עובד זר במקום עובד ישראלי ישלמו עד 70 ש"ח לחודש ללשכת התיווך כדמי טיפול בגין השירותים החדשים הניתנים על ידה. בנוסף, וכפי שמקובל בכל תחום תיווך, רשאיות הלשכות לגבות אחת לשנה, דמי תיווך מהמטופלים הסיעודיים בעת הבאת עובד זר חדש למטופל, סכום זה הוגבל בנהלים החדשים ל- 2,000 ש"ח. המעבר לשיטה החדשה מחייב שינוי בדפוסי ההעסקה שהיו מקובלים בתחום זה עד כה, ורשות האוכלוסין וההגירה עושה מאמצים להקל על המהלכים ולהתאימם לאוכלוסיות החלשות בהן מדובר.

האם כדאי לקבל גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים ?

עיינו בכתבה רווח כספי למעסיק שבוחר בגמלת סיעוד בכסף.

מי זכאי לגמלת סיעוד בכסף ?
זכאי לגמלת סיעוד המעוניין להעסיק מטפל צמוד, רשאי לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק באופן בלעדי את המטפל, ללא תיווך של חברת סיעוד; או להמשיך בהסדר הקיים, שבו גם חברת הסיעוד וגם מקבל הגמלה מעסיקים את המטפל.להשלמת מידע >.

על מי חלה החובה לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי ?
חובה לבטח כל עובד זר המועסק בישראל בביטוח רפואי לעובדים זרים. החבות לעריכת ביטוח רפואי חלה על המעסיק כלומר בעל ההיתר או בני משפחתו ולא על העובד הזר או על הלשכה הפרטית. לפיכך, כל מעסיק עובד זר חייב לבטח אותו בביטוח רפואי בהתאם לצו שקבע שר הבריאות. להשלמת מידע >

 

האם מחיר הביטוח הרפואי זהה בכל תאגיד או אצל כל סוכן?
התעריף היומי והמחיר (הפרמיה) משתנים בין סוכנים שונים ובין תאגידים שונים.
לכן המעסיקים מוזמנים לערוך סקר שוק, להשוות בין ההצעות ולרכוש פוליסה במחיר הזול ביותר.


מהן הזכויות של עובד זר ?
סל הזכויות של העובדים הזרים מפורטות בדיני עבודה וכן בחוק עובדים זרים (1991) ותמצית הזכויות מופיעה ב"זכותון לעובד הזר" . הזכויות כוללות:
א. שכר מינימום (בקיזוז ניכויים מותרים).
א. דמי חופשה, הבראה, מחלה, חגים (9 ימי חג בשנה), פיצויים והודעה מוקדמת.

ב. חוזה עבודה בכתב המתורגם לשפתו של העובד.
ג.  ביטוח בריאות, ביטוח לאומי וחסכון פנסיוני. להשלמת מידע >
ד.  מגורים הולמים.

האם הכיסוי הרפואי לעובד זר זהה בכל חברות הביטוח ?
הכיסוי הרפואי כפוף לצו לביטוח רפואי לעובדים זרים. בהתאם לכך הפוליסות דומות בעיקרן אם כי קיימים הבדלים שוליים. בכל הפוליסות לא חלה השתתפות עצמית על המבוטח או על בעל הפוליסה. להשלמת מידע >.
 
האם העובד הזר משתתף במימון הפוליסה ?
ניתן לנכות משכרו החודשי של עובד זר סכומים ששולמו עבור ביטוח רפואי כדלהלן:
עד מחצית מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד המועסק על ידי יחיד במתן טיפול סיעודי, עד שליש מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד זר אחר. למרות האמור לעיל ובמסגרת הניכויים המותרים, לא ניתן לנכות משכרו של העובד יותר מהקבוע בתקנות בגין ביטוח רפואי. להשלמת מידע >.

האם מעסיק עובד זר בתחום הסיעוד חייב להנפיק תלוש שכר ?
עפ"י זכותון לעובד הזר - זכויות מכוח דיני עבודה, סעיף 2.5.9 נקבע כדלהלן:
"החוק אינו מחייב מעסיקים בתחום הסיעוד (שהם יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו) להנפיק תלוש שכר. יחד עם זאת מומלץ כי גם מעסיק שכזה יחזיק ויעביר לידי עובדו תלוש שכר וכן פרוט שעות העבודה שבהן הועסק העובד אצלו למניעת חילוקי דעות ותביעות הדדיות מיותרות בנושא." להשלמת מידע >.


מה נדרש כדי להעסיק עובד זר נוסף ?

כאשר המעסיק נזקק לטיפול רצוף 24 שעות ביממה כך שנמנעת מנוחה מעובד יחיד, ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד שני. במקרה זה המבקש צריך:

א. תשלום אגרה ע"ס 310 ש"ח,
ב. מסמכים רפואיים התומכים בבקשה,
ג. מכתב בקשה חתום ע"י המבקש או בן משפחה.

מה נדרש כדי להנפיק היתר משותף לבני זוג שמתגוררים תחת קורת גג אחת ?
א. טופסי בקשה להיתר (טפסים א', ב', ג'),
ב. מכתב הסבר לבקשה של המעסיק/משפחתו עם התייחסות להעדר עומס טיפולי,
ג. חוו"ד מנומקת של עו"ס בדבר אי קיום עומס טיפולי,הכולל שם פרטי ומשפחה של
  
העו"ס, פרטי התקשרות עם העו"ס, חתימה ומספר רשיון,
ד. סיכום רפואי + דו"ח רפואי תפקודי (ADL) עדכניים עבור כל אחד מהמטופלים,
ה. צילום ת"ז של המטופלים,
ו.  אם מטופל חסוי יש לצרף אישור אפוטרופסות,

ז. קבלה על תשלום אגרה ע"ס 310 ש"ח. מטופל שלא זכאי לגמלת סיעוד מהבטל"א יציג  
   קבלה על תשלום 600 ש"ח (=310 ש"ח+290 ש"ח).

עיינו בהנחיות.

מהן האגרות בענף הסיעוד ?
310 ש"ח אגרת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
290 ש"ח אגרת מבחן הערכת תלות
175 ש"ח אגרה להארכת רשיון עבודה לעובד זר


 מהו מבחן הכנסות ?
לצורך קביעת ערך גימלת הסיעוד בכסף או בעין קבע המל"ל קריטריונים עפ"י גובה ההכנסות - סעיף 4 של הנזקק ובן/בת זוג. מעודכן לחודש 07/2016.

למי מדווחים על עובד/ת עבריין/ית ?
הזנחת חסר ישע הינה עבירה פלילית לפי החוק. אם העובד/ת עוסק/ת בביצוע עבודות נקיון או שיפוץ על המעסיק לדווח לגורמי האכיפה: משטרה או רשות האוכלוסין טל': 03-9728411.

מהו משך ההעסקה של עובד סיעוד זר ?
עובד זר בתחום הסיעוד רשאי לעבוד כחוק במשך 63 חודשים. אפשר להאריך או לקצר את תקופת השהייה החוקית:
לפי סעיף 3א(א)-(ב) בחוק הכניסה לישראל, עובד זר שעבד שנה לפחות אצל מעסיק סיעודי ובעת תחילת עבודתו אצל אותו מעסיק היה מועסק בישראל 50 חודשים או פחות, רשאי להמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק עד פטירת המעסיק אף יותר מ-63 חודשים. שר הפנים יכול לתת ארכה אם ניתנת חוות דעת של גורם מקצועי שאינו קשור בחברת תיווך עובדים זרים שלפיה הפסקת ההעסקה של העובד הזר המסוים תפגע במטופל פגיעה קשה.


האם עובד זר חייב לגור בבית מעסיקו ?
עפ"י החלטת הממשלה מס. 147 מיום 12/05/2009 תנאי לקבלת היתר  להעסקת עובד זר בענף הסיעוד הוא שמבקש ההיתר יתחייב כי העובד הזר יתגורר עמו. ועדת המשנה בנושא עובדים זרים ותעסוקת ישראלים בתחום הסיעוד הפועלת במסגרת פורום האג'נדה החברתית כלכלית , רשאית להמליץ לראש רשות ההגירה על קביעת אמות מידה לחריגים לעניין זה. ככל שיתברר כי קיים צורך כאמור.

האם ניתן להזמין עובד הדובר את שפתו של המעסיק ?
עפ"י החלטת הממשלה מס. 147 מיום 12/05/2009 לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר בענף הסיעוד, אלא אם כן הוכיח העובד הזר, טרם כניסתו לישראל, להנחת דעתו של ראש רשות ההגירה, שליטה בדיבור בשפה האנגלית, או בשפתו של בעל ההיתר - במקרים מיוחדים בהם הוכיח בעל ההיתר להנחת דעתו של ראש רשות ההגירה כי לצורך הטיפול בו דרוש כי העובד הזר יהיה דובר את שפתו של בעל ההיתר.

האם תפקיד העובד/ת הזר/ה לנקות לי את הדירה באופן יסודי?
שירותי הסיעוד כוללים ניקיון בסיסי של הדירה: ניגוב אבק, טאטוא, שטיפת החדרים העיקריים שבהם משתמש המטופל וכדומה. פעולות הניקיון לא כוללות עבודות יסודיות כמו ניקוי חלונות, תריסים, קירות, ניקוי יסודי של תנור, הזזת ריהוט כבד וכדומה.

האם ניתן לקבל ערכות מגן עבור עובדים זרים ?
כל תושב במדינת ישראל בעל תעודת זהות זכאי לקבלת ערכת מגן המותאמת לגילו. בהתאם להחלטת הדרג המדיני, חלוקת ערכות המגן לציבור תבוצע ע"י חיילי צה"ל או ע"י חברה אזרחית. ממרכז המידע של פיקוד העורף נמסר למערכת האתר ביום 03/09/2013 כי פיקוד העורף מספק ערכות מגן לאזרחי ישראל בלבד. עם זאת ניתן יהיה לרכוש על חשבון המעסיק (כאמור בחוק עובדים זרים) ערכת מגן לעובד זר תמורת 400 ש"ח בחברות פרטיות: שלאון 08-68769111, סופרגום 03-5622333. מידע נוסף ניתן לקבל במרכז מידע טלפוני של מוקד פיקוד העורף מענה אנושי 24 שעות ביממה, בכל השפות בטלפון 104, באתר האינטרנט ובמרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 1207, ובמוקד דואר ישראל בטלפון  *2237 . למידע נוסף. למעסיקי עובדים זרים: הסבו את תשומת לבם של העובדים הזרים לפרסומים בשפות שונות באמצעי התקשורת וכן באתר האינטרנט .

 האם עובד זר זכאי לחסכון פנסיוני ?
עובד זר זכאי ל"חסכון פנסיוני" מכח צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שחל על כלל העובדים בישראל. שיעורי הפרשות המעסיק והעובד מפורטים בפרק
ביטוח עובדים זרים באתר זה. בעוד העובד הישראלי זכאי לקבל את כספי הפנסיה רק בגיל פרישה, העובד הזר זכאי לקבל את כספי החסכון רק במועד שבו הוא מסיים לשהות בישראל בסטטוס של עובד זר ולא יכול לשוב ולקבל סטטוס כזה בישראל, כלומר במועד שעוזב לצמיתות ולא יחזור במעמד של "עובד זר".
ראוי לציין כי עמדת עמותת "קו לעובד" נוגדת את האמור לעיל, ולפיכך פנתה עמותת "קו למעסיק" אל עו"ד איריס מעיין הממונה על עובדים זרים במשרד הכלכלה על מנת לקבל את עמדתה, לפרוט >.