ביטוח לאומי לעובד זר

הצהרת מעסיק על העסקת עובד זר לצורך ביטוח מפני פגיעה בעבודה שלפי הוראות פרק ה' בחוק; ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק לפי הוראות פרק ח' בחוק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים לפי פרק ג' בחוק. להרחבה ראה ענפי הביטוח לעובד זר.

 הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר בעניין דיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018

החל מחודש אוגוסט 2022, כל נזקק שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי, לרבות מקבל קצבת סיעוד, מקבל קצבת שירותים מיוחדים, מקבל קצבת ילד נכה, ומי שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בשיעור 2% מהתשלום החודשי לעו"ז שהנזקק משלם מכיסו הפרטי (כתשלום משלים לשכר העובד הזר). אם השכר שהנזקק/המעסיק משלם לעובד הזר באופן פרטי הוא עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש - יהיה פטור מדיווח שוטף על העסקת העובד הזר אך יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח על כל השכר שמשולם לעובד הזר בכפוף לתנאי הפטור.
להרחבה: ע
לויות למעסיק עובד זר | ביטח לאומי | סעיף 1.ד