ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר בענף הסיעוד

נכתב ע"י נחמן גילעד, מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ  |  15/04/2013, עודכן 10/04/2020

ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר מתחלקים לניכויי חובה וניכויי רשות. ניכויי חובה כוללים דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה. ניכויי רשות כוללים תמורת מגורים, תמורת הוצאות נלוות למגורים, תמורת ביטוח בריאות, תמורת כלכלה, תמורת מפרעות והלוואות, תמורת תשלומים מוסכמים. להרחבה ראה שכר חודשי לאחר ניכויים מותרים משכר מינימום לפי איזור העסקה.
Image preview

 

המעביד אינו רשאי לנכות משכר העובד הזר תשלומי אגרה תמורת אשרת עבודה ואגרה תמורת היתר להעסקת עובד זר. תשלום אגרות אלו חל על המעסיק בלבד ואין לנכותן משכר העובד.מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ? 
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

הגבלת סך הניכויים
כל הניכויים (לרבות אלו שאינם בגין המגורים והביטוח הרפואי) משכרו של העובד הזר בחודש אחד לא יעלו על 25% משכרו באותו חודש. במידה וכל הניכויים המותרים פחותים מ- 25% משכר העובד, יש לנכות את הסכומים המותרים בלבד.

ניכויי חובה
א) דמי ביטוח לאומי
1. עובדים זרים חייבים  בדמי הביטוח לענפים האלה בלבד: נפגעי עבודה, אימהות, זכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד (הם אינם חייבים בדמי ביטוח לענפים זיקנה ושאירים, סיעוד, ילדים,  נכות ואבטלה).
2.  שיעור דמי הביטוח: עיינו ב
ידיעה מס' 5. הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עו"ז בעניין פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018
(עד מתן הפטור דמי ביטוח עמדו על 0.04%
משכר עובד שאינו "תושב ישראל").
3.  ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח לאומי שווה לשכר מינימום לפי חוק שכר המינימום, התשנ"ז – 1987 כלומר, ההכנסה המזערית ברוטו תהיה לא פחות משכר מינימום. אם עלה שכר העובד ישולמו דמי הביטוח בהתאם לשכר המעודכן.
4.  המעסיק ינכה את דמי הביטוח משכרו של העובד בגין דמי ביטוח לאומי. >  לעדכון.

ב) מס הכנסה
ניכוי מס הכנסה בהתאם למדרגות המס ונקודות הזיכוי.
בתקנות מס הכנסה נקבע שתושב חוץ השוהה ומועסק בארץ כדין, והוא אינו "מומחה חוץ", זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי לגבר, 2.75 נקודות זיכוי לאישה וכן לניכוי לפי סעיף 47 וזיכוי לפי סעיף 45א, בדומה לתושב.

ניכויי רשות
בהתאם לחוק מותר למעסיק לנכות משכר העובד תשלומים שונים כמפורט בהודעה:
1.    תמורת המגורים – חלק מהעלות בפועל של המגורים שהמעסיק סיפק לעובד אך לא יותר מאשר סכום מסוים הקבוע בתקנות.
2.    תמורת הוצאות הנלוות למגורים - חלק  מההוצאות בהן נשא המעסיק בפועל בגין ארנונה הוצאות לחשמל, גז ומים שמהוות החלק היחסי של העובד בגין מגוריו במגורים שסיפק לו המעסיק על חשבונו.
3.    תמורת כלכלה - חלק  מההוצאות בהן נשא המעסיק בפועל בגין הוצאות מזון שמהוות החלק היחסי של העובד בגין ארוחות שסיפק לו המעסיק על חשבונו.
4.    תמורת ביטוח רפואי - חלק מהוצאות בהן נשא המעסיק בפועל בגין פוליסת הביטוח הרפואי שרכש לעובד על חשבונו כנדרש בחוק עובדים זרים. הסכום המותר בניכוי קבוע בתקנות לפי חוק עובדים זרים.
5.    תמורת תשלומי מפרעות - אשר שולמו לעובד ע"י המעסיק על חשבון שכרו במהלך חודש העבודה.
6.    תמורת תשלומים מוסכמים - שסוכם בכתב בין העובד למעסיק כי המעסיק יישא בהם ועל העובד להחזירם למעסיק (כמו הלוואות, רכישת כרטיסי טיסה לשם יציאת העובד לחופשת מולדת (אינטרויזה), וכיו"ב.

 

מקורות

1. המוסד לביטוח לאומי - מעסיק של תושב חוץ
2.  זכותון לעובד הזר - זכויות מכוח דיני העבודה

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט