מעסיק עובד זר-מסתנן חייב בפקדון | 01/05/17

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 01/05/2017

 

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991, המחייב מעסיקים של מסתננים, המחזיקים ברישיון לפי  סעיף 2(א)(2) או 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, להפקיד עבורם מדי חודש פיקדון כספי, על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיקים לשלם לקרן פנסיה, לקופת תגמולים או כפיצויי פיטורים.
על כן נקבע בחוק כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד עבורו בכל חודש בו הועסק פיקדון בשיעור של 36% מגובה השכר המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 1963.
  כל מעסיק עובד זר חייב לרכוש פוליסת ביטוח בריאות עבור העובד בהתאם לצו עובדים זרים - ולא, הינו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

  ניתן לרכוש את הפוליסה לתקופות של בין חודש לבין שנה, ובלבד שהעובד הזר יבוטח ברצף למשך כל תקופת העסקתו.
    רכישת פוליסת בריאות


דף מידע בנושא פיקדון לעובדים זרים מסתננים עונה על השאלות הבאות:

לגבי מי חלה החובה להפקיד פיקדון ומדוע?עברית 
כיצד יפקיד המעסיק את כספי הפיקדון?
כיצד ישולם הפיקדון לעובד המסתנן?טיגרית 
כיצד מגישים בקשה למשיכת כספי פיקדון?
מה לגבי פיקדון של עובד מסתנן שנפטר בטרם עזב את ישראל?אנגלית 
שאלות ניתן לפנות אל יח' הפיקדונות בדוא״ל  pikdonot@sa.piba.gov.il

 

מקורות ועניינים קשורים:

1. דף מידע בנושא פיקדון לעובדים זרים מסתננים | רשות האוכלוסין וההגירה | 15/05/2017

2. חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים | רשות האוכלוסין וההגירה | 27/04/2017

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט