הליך העסקה של עובד זר בענף הסיעוד

הליך העסקה של עובד זר בענף הסיעוד מן המאגר בישראל או הבאתו מחו"ל מצריך הפעלת 4 גורמים:

1. המוסד לביטוח לאומי.
2.
מוקד ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
3.
לשכה פרטית להבאה ותיווך עובדים זרים.
4.
רשות האוכלוסין וההגירה, מחלקת אשרות זרים.

מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!

 
1.
המוסד לביטוח לאומי – המוסד קובע את מידת התלות של המטופל ומידת זכאותו לגימלת סיעוד או לקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ). חוק ביטוח לאומי מאפשר לקשישים אשר הגיעו לגיל פרישה ולבעלי מוגבלויות טרם פרישה אשר עומדים בתנאי הזכאות, לקבל גימלת סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים בהתאמה.
בהמשך להגשת טופס בקשה לגימלת סיעוד, המוסד לביטוח לאומי מבצע הערכת תלות לקביעת מס' נקודות תלות למטופל אשר לפיהן נקבעת זכאותו להעסקת עובד זר. תוצאות הערכות התלות המבוצעות על פי חוק סיעוד עבור המוסד לביטוח לאומי מועברות ישירות ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין ההגירה לצורך אישור בקשה למתן היתר להעסקת עובד זר.
ניתן להדפיס:
  טופס תביעה לגימלת סיעוד למי שהגיע לגיל פרישה, או
  טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים לבעלי מוגבלויות אשר טרם הגיעו לגיל פרישה.
ניתן לקבל את הטפסים:
  מידי נציג הלשכה הפרטית או
  מידי עובדת סוציאלית בבית החולים (אם המטופל מאושפז).

2.
מוקד ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה - מוקד ההיתרים פועלת מכוח חוק עובדים זרים. היחידה עוסקת במתן היתרי העסקה למעסיקים המבקשים להעסיק עובדים זרים ואחראית על אכיפת הוראות חוק עובדים זרים וחוקי העבודה השונים החלים על בעל ההיתר. הטיפול בהפקת היתר ראשון עבור המעסיק או חידושו הועבר ללשכה הפרטית באמצעים מקוונים שהוקנו לה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה. אך גם המטופל בעצמו או מי מבני משפחתו יכולים להגיש בשמו טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר ובלבד שהמטופל עבר את מבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי ונמצא במצב המוכר כסיעודי.
ניתן להדפיס:
 
טופס בקשה להעסקת עובד זר, או
ניתן לקבל את הטפסים גם:
  מידי נציג הלשכה הפרטית או
  מידי עובדת סוציאלית בבית החולים (אם המטופל מאושפז).
חשוב לדעת:

  עלות אגרת הבקשה למבקש ההיתר: 310 ₪ באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
  היתר להעסקת עובדים זרים ניתן לשנתיים בדר"כ.
  ניתן להאריך את תוקף ההיתר ע"י הגשת בקשה עד חודשיים לפני פקיעת תוקף ההיתר הקיים.
  ההיתר מגיע בדואר לבית המטופל הסיעודי בתוך כשבועיים מיום הגשת הבקשה.

3.
לשכה פרטית להבאה ותיווך עובדים זרים – תפקידה מתמצה בהבאת העובד הזר מחו"ל, תיווכו למעסיק וטיפול שוטף בהעסקה בהתאם לתנאי הנוהל. ישראלי המבקש להזמין עובד זר בתחום הסיעוד ואשר קיבל היתר להעסקת עובד זר מיחידת ההיתרים באיזור מגוריו יוכל להזמין עובד זר באמצעות לשכה פרטית בעלת היתר עדכני ותקף של משרד הפנים לעסוק בתיווך עובדים זרים.
חשוב לדעת:
  תמורת שירותיה רשאית הלשכה הפרטית לגבות עמלת השמה עד 2,000 ש"ח ודמי טיפול שוטף עד 70 ש"ח בחודש.

4. רשות האוכלוסין וההגירה, מחלקת אשרות זרים – אחראית על אשרות כניסה ואשרות עבודה עבור עובדים זרים. הזמנת עובד זר מחו"ל תתבצע באמצעות לשכה פרטית (תאגיד/חברת השמה) בעלת היתר להבאת עובדים זרים מחו"ל. הלשכה הפרטית תסדיר את אשרת השהייה והעבודה ע"י ממשק מקוון מוקד ההיתרים ברשות.
(אין עוד צורך בהתייצבות מיופה כח מטעם לשכה פרטית יחד עם המעסיק או נציגו במחלקת אשרות זרים במשרד הפנים עם מסמכים מתאימים על מנת להסדיר את אשרת הכניסה של העובד הזר.)
חשוב לדעת:
  תמורת אשרת כניסה או חידוש אשרת עבודה לעובד ישלם המעסיק למשרד הפנים אגרה בסך 175 ש"ח.
  תוקף האשרה עד 12 חודשים.
 עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד אצל אותו מטופל, רשאים להאריך את תוקף אשרת העבודה גם אם חלפו 51 חודשים ממועד כניסתם לישראל ובלבד שלא השתנו נסיבות מהותיות כגון, מעבר המטופל למוסד סיעודי. לעדכון והרחבה עיין בנושא הארכת רישיון ישיבה לעובדים זרים בסיעוד מטעמים הומניטאריים >.

חזרה למעלה.