חופש מעבר בין מעסיקים ולשכות

נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 01/01/2017, עודכן 23/01/2020

חופש מעבר עובדים זרים בין לשכות פרטיות וכן בין מעסיקים הינו עקרון מרכזי. בנוהל לשכות פרטיות מוזכר עקרון זה בחמישה סעיפים כמפורט להלן:

 

נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים, בענף הסיעודסעיף

"חופש מעבר בין מעסיקים ולשכות - העובדים יהיו רשאים לעבור בין מעסיקים בעלי היתרים ובין לשכות, והכל בתנאי שהמעסיקים יהיו רשומים בלשכה, וכי יש בידיהם אישור כי שינויים אלו נרשמו בהתאם לנוהל זה על ידי לשכה."
 4.4

"העובדים הזרים והמעסיקים בעלי ההיתרים יהיו רשאים לעבור בין הלשכות השונות. עובדים זרים וכן מעסיקים רשאים לעבור מלשכה ללשכה אחרת, ולא תחול מגבלה על המעבר כל עוד ששתי הלשכות הן בעלות היתרים בתוקף."
6.2.4

"לעובדים הזרים יינתן חופש מעבר מלא בין המעסיקים בעלי היתרי העסקה בתוקף, הרשומים בלשכה, הכל בכפוף להוראות החוק והנהלים הרלוונטיים ..."
6.2.1

"עובד שהחליט לעבור לעבוד אצל מעסיק אחר, חייב ליתן למעסיק אצלו הוא מועסק הודעה מראש כקבוע בנוהל 9.2.0011 . העובד לא חייב ליתן למעסיק נימוק כלשהו, והמעסיק או הלשכה לא יהיו רשאים להתנגד למעבר העובד למעסיק אחר."
6.2.3

"אין למנוע בשום אופן מעבר של מעסיק או עובד זר לרישום אצל לשכה פרטית מורשית אחרת בענף הסיעוד, אם הם חפצים בכך ..."
6.2.13


 מקורות:

נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים, בענף הסיעוד, מספר נוהל 9.2.0001 | 12/12/2017

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט